Sanal Kütüphane > Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca > Temizlik > Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller
Kategoriler :
Alt Kategori :
Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller
Tarih : 27.09.2011 16:31:17
Okunma : 1311
Hem kadın hem de erkekler için müşterek görülen üç şey şunlardır:

1- Cinsel yaklaşma halinde meni gelmese dahi erkeğin sünnet mahalli­nin veya o kadar kısmın dahil olması; insan, hayvan, ölü veya diri olma­sında fark yoktur, gusletmek gerekir.

Delili. Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu hadis-i şerifidir: 'İki sünnet yeri birleştiğinde gusül vacip olur.'[1]

2- Meninin lezzetli veya lezzetsiz olarak herhangi bir durumda çıkma­sı.

Meni üç özelliği ile bilinir:

a) Mevce mevce atılarak çıkması, lezzet hasıl olması.

b) Kendisine mahsus bir kokusu olması. Bu koku, hamur veya yaş hur­manın tomurcuğu veya kurumuş yumurtanın beyazının kokusunu andırır.

Eğer kişi bir şeyde meni mi yoksa mezi mi diye şüpheye düşerse mu­hayyerdir. İsterse meni diye hükmeder ve yıkanır, isterse mezi diye hük­meder, sadece onu yıkar ve abdest alır. Eğer elbisesinde kurumuş bir me­ni görürse gusletmesi gerekir. O elbisesinde meni vaki oluşu ile onun için kanaat hasıl ettiği zamandan itibaren kıldığı namazları kaza eder. [2]

Uykuda veya uyanık halde olsun, kadın ve erkekten meninin çıkması guslü gerektirir. Bütün fakihlerin görüşü budur. Çünkü Ebu Said'in riva­yet ettiği hadise göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

'Gusül etmek sudan gerekir (meninin çıkmasından gerekir).' [3]

Ümmü Seleme şöyle rivayet eder: Ümmü Süleym peygamberin yanı­na geldi ve : 'Ya Resulallah Allah Teala hakkı söylemekten çekinmez. Kadın ihtilam olduğu zaman gusl etmesi gerekir mi?' diye sordu.'

Resulullah (s.a.v.): 'Evet su (meni) gelirse gerekir' [4] buyurdu.

Burada çok kere meydana gelen bazı durumlar vardır.

Açıklanması gerektiği için bunları biraz açıklayalım:

a- Meni şehvetsiz olarak, hastalık veya soğukluk sebebiyle çıkarsa gusül gerekmez. Hz. Ali (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerife göre Resu­lullah (s.a.v.) kendisine şöyle buyurdu:

'...meni şiddetle çıktığı zaman yıkan.' [5]

b- İhtilam olunduğu zaman meni gelmezse, gusül gerekmez. Bu konuda Ümrnü Seleme hadisinde Resulullah (s.a.v.)'e;

-Kadın ihtilam olduğu zaman gusül gerekir mi? sorusuna;

'Evet, meni gelirse gerekir.' demiştir.

c- Uykudan uyandığı zaman, bir yaşlık görüp ihtilam olduğunu hatırlamaz ama kesin olarak meni olduğunu anlarsa gusletmesi gere­kir.

d- Şehvet anında meninin geldiğini hisseder, zekerini tutarak meninin gelmesini engellerse, gusletmesi gerekmez. Çünkü Resulul-lah (s.a.v.) gusletmeyi meninin görülmesi şartına bağlamıştır.

e- Elbisesinde meni görüp ne zaman çıktığını bilmezse bu durumda namaz kılmışsa son uykudan itibaren kalktığı namazlarını iade etmesi la­zım gelir.

3- Ölüm.

Bir müslümanın ölmesi durumu. Ölümünden dolayı ölen müslümanı yıkamak gerekir. Ümmü Atiyye şöyle rivayet eder: 'Hz. peygamberin kı­zını yıkamakla meşgul olurken: 'Kızımı su ve sidr ile üç kere yıkayın.' [6] buyurdu.

Kâfir, İslam'a girdiğinde de gusletmesi gerekir.

Kâfir, müslüman olduğu zaman yıkanması gerekir. Burda, kafirin daha önce cünüp olma ihtimali varsa gusleder. Öyle bir durumun olmadığı ke­sinlikle biliniyorsa o zaman gusletmesi sünnettir.

Bulûğ çağına gelen kimseden 4 çeşit su gelir:

Bunlar; idrar, meni, mezi ve vedidir.

İdrar, sidiktir.

Meni, yukarıda gerektiği şekilde açıklandı.

Mezi, kadınla oynamak veya şehvetle dokunmak gibi hallerde erkeğin tenasül uzvundan çıkan yapışkan, renksiz sudur.

Vedi ise, genelde küçük abdest bozulduktan sonra çıkan beyazımsı bir sudur.


 
[1] Buharı, 278, Müslim 3 13

[2] İânetut'Talıbin, 1168

[3] Müslim, 243; Ebu Davud, 217

[4] Buharı, 278, Müslim, 313

[5] Ebu Davud - Taharet b. 203

[6] Müslim, 939


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler