Kategoriler :
Alt Kategori :
2001 Kasım - Kalemdâr'ın Not Defterinden
Tarih : 17.10.2011 14:43:35
Okunma : 1264
Yıl 9 - Sayı 97 - Kasım 2001

Kalemdâr'ın Not Defterinden

MİFTÂHÜ'L-KULÛB KİTABINDAN

İnsan olmak, şu yedi esası şahsında cem etmekle olur:

1-    Sabır

2-    Teslimiyet

3-    Hilim

4-    Edeb

5-    Haya

6-    Arzu

7-    Teşebbüs

Nişanı yok, mürşid-i kâmili nasıl bileyim dersen alâmeti çok ama üç şart kâfidir.

1-    Huzur-u Şerifine vardıkça cemi gamların gider, içinde bir ferah ve muhabbet hasd olur.

2-    Meclis-i şeriflerinden ayrılmak istemezsin, kelamından şevk ü muhabbetin artar.

3-    Ziyaret-i şerifine gelen büyük, küçük elini öpmeye mecbur olur (yani saygı duyar).

Bu yolda beş şart vardır:

Birincisi devamı vuzu, abdestli bulunmak daima. İkincisi farz namazları ter-ketmeyip vaktinde kılmak. Üçüncüsü kazaya kalan namaz ve orucunu eda etmek. Dördüncüsü gıybeti tamamen terk etmek. Beşincisi hiç kimsenin aleyhinde olmayıp, kendi kusurunun affını niyaz eylemek.

Salihe lazım olan şartlar:

1-    Devamı vuzu.

2-    Hilaf söylememek.
3-    Gıybet etmemek.

4-    Namazı vaktinde eda etmek.

5-    Kazaya kalan namaz ve orucu yerine getirmek.

6-    Şey hine tam bir teslimiyetle ile teslim olmak.

7-    Her bir nefeste şeyhine rabıta etmek.

8-    Büyük ve küçük günahlardan kaçınmak.

9-    Telkin olunan zikir, fikir ve ahd-ü misakı icraya gayret eylemektir.

Beytler:

Altun kalem ile yazsın bunu yazan

Kendi düşer el için kuyu kazan.

Şeriattir cümle işlerin başı

Şeriatsiz tarikat şeytan işi.

Tarikat ehlinde yok ise Şeriat

Onun şeyhi şeytandır oldu mutlak.

Söz altundur kalem inci, hemen der-ceyle derceyle

Teraziye koyup satma, yeri geldikçe harceyle.

ABDÜLKADİR GEYLANİ (K.S.)'NİN OĞLUNA VASİYETİ

Oğlum! Dünyada iki şey sana kafi: Birincisi evliyaya hizmet etmek. İkincisi fakir ile muhabbet eylemek.

Tasavvuf sekiz esas üzerine bina kılındı: Seha, rıza, sabır, işaret, gurbet, li-bas-ı sufi, seyahat ve fakrdır.

Seha, Cenab-ı İbrahim (a.s.)'in; rıza, Cenab-ı İshak (a.s.)'ın; sabır, Cenab-ı Eyyub (a.s.)'un;, işaret, Cenab-ı Zekeriyya (a.s.)'nın; gurbet Cenab ı Yusuf (a.s.)'un; li-bas-ı sufi, Cenab-ı Yahya (a.s.)'nın; seyahat, Cenab-ı İsa (a.s.)'nm vasfıdır; fakr, mahbu-bi İlahi, Seyyidina Ahmed, Mahmud Mu-hammed Mustafa (s.a.v.) ve ekmel ü't-tahiy-yat Efendimizin hasais-i kamile ve fezail-i cemilesidir, buyurdu.

EL-HAC ESAD ERBİLİ (K.S.)

Letaiflere üç şey mani olur:

1-    Hilafı Şeriat.

2-    Kalbi katı gafil ile sohbet.

3-    Dünyanın ziynetine muhabbet.

İbadet eden için üç mühim şey vardır:

1-    İbadetin itibarını dünyaya alet etmemeli.

2-    Bir kimsenin malında gözü olmamalı.

3-    İbadetine mukabil Cenab-ı Hak'tan mükafat istememeli, zira ibadet boynunun borcudur.

69. mektupta masiva muhabbetine meftun bir kalp Ue Mahbûb-ı Hakiki'nin huzuruna varmayalım tabirini şöyle izah buyurdular: 'Bir kalpte masiva muhabbeti olduğunda Cenab-ı Hakk'a muhabbet yok demektir. Muhabbet-i Mevla olan bir kalpte dünya muhabbetinin olmayacağı bedihidir.

'Her kim eyler iddia-i kabiliyyet başhca

Cehlini izhar eder, benden işitsin doğruca'

EL HAC SAMİ RAMAZANOĞLU (K.S.)

Tarikat dört esas üzerine bina kılındı:

1-    Teslimiyet: Bu olmazsa elin boş, yüzün kara.

2-    Rabıta: Bu, dersin yarısından çok olmazsa kalp çarkı dönmez. Rabıta hiç yapd-mazsa; şeytan, nefis, dünya, akran, seni bir adım bile attırmaz.

3-    Evrat: Tamamen çekilmeli. Hasta ilacı kullanmayınca şifa bulamadığı gibi evrat da tamamen çekilmezse manevi şifa bulunmaz.

4-    Tarife: Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, nefis, zikr-i kül, nefy-ü isbat, murakabe... Mevsimi geldikçe güzel güzel çekilir. Çiğ taam yenmez, rabıta ile kaynamayınca.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler