Kategoriler :
Alt Kategori :
2001 Ağustos - Kalemdâr' ın Not Defterinden
Tarih : 14.10.2011 11:30:35
Okunma : 1327
Yıl 8 - Sayı 94 - Ağustos 2001

Kalemdâr' ın Not Defterinden

AHMED BİN ÂSİM (k.s.)

Marifet üç nesnedir, dedi. Evvel: İsbat-ı vahdaniyet, ikinci: Allah'tan gayriden kesilmek. Üçüncü: Ânı birlemek ve kendisini yok eylemek.

Havf alâmeti kaçmaktır. Reca alameti istemektir. Her kim recası ola, istemeye, yalancıdır. Her kim havfı ola, kaçmaya, o da yalancıdır. Sıdk ehliyle oturduğunuzda sakının ki onlar gönül casusudur. Sizin haberiniz olmaz.

Kararmış gönlün parlaması beş nesne iledir:

1. Salah ehliyle oturmak.

2. Kur an okumak.

3. Kamı boşaltmak.

4. Namaz kılmak.

5. Seher vaktinde zârîlik kılmak.

Adl iki kısımdır:

1. Senin ile halk arasında.

2. Halk ile senin arandadır. Zulüm eylemek ise nedamet yoludur.

ABDULLAH BİN HUBEYK (k.s.)

Âdemde dört nesne vardır:

1. Göz.

2. Şehvet Gözünü ve şehvetini haramdan saklaya.

Tevazuun aslı üç şeydir: Âcizliğini, muhtaçlığını, günahım bile, buyurdu.

Saadet nişanı odur ki, Allah'a muti olasın ve korkasın. Şekavet nişanı oldur ki, günahı edesin ve korkmayasın.

Allah'tan uzak olmanın sebebi üçtün Biri dünyaya tama etmek, ikinci, halkın

hürmetine şâd olmak. Üçüncü de nefse uymak.

EBÛ MUHAMMED RUVEYM (k.s.)

Sordular ki;

-    Tevhid nedir?

-Eytti:

-    Varlık eserini terk etmek ve tccrîdi ileri tumak.

Tasavvuf nedir? Sorusuna:

-    Tasavvuf, hakk a muti ve münkad olmaktır. Ne tarafa çekerlerse o tarafa yedilmektir.

İhlas nedir? Dediklerinde:

-    Ihlas, oldur kim kıldığı namazın ve gayrı tâatların içinde ivazım (bedelini) istemeye buyurdu.

İBNATÂ (k.s.)

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırdan mahrum kaldı.

Bir gün ibn Atâ Hz. yarenlerine sordu, âdem ne nesne ile yüce mertebelere erer? Kimi tâatle, kimi mücâhede ve riyazetle, kimi sıdk ve ihlasla dedi İbn Atâ Hazretleri de iyi huyla buyurdu.

İBRÂHİM BİN DÂVÛD RIKKÎ (k.s.)

Âdemlerin zayıfı oldur ki şehvet anın üzerine kavi ola. Nefsin elinden âciz kala. Pes âna nefis eşeği diyeler. Âdemlerin kuvvetlisi oldur ki şehvetlerin üzerine gâlip ola. Nefsini öldüre. Pes ol feriştehden yeğrektir.

İki nesne edebilirsen taptır (kâfidir). Evvel dervişlerle sohbet İkinci velilere hürmettir.

YÛSUF-U ESBÂT (k.s.)

Her kim Kıır aıı ve ilim okuya ve ânın buyruğunu tutmaya, şol merkebe benzer ki, kitap yükleteler, ol bilmez ki arkasındaki kitap mıdır? Veya odun mudur? Her kim Kıır aıı okuya, andan zevk almaya ol sağırdır.

Her kimin ki gönlünde altun, gümüş veya dünya sevgisi, ahiret sevgisinden artık ola, acebtir îmanın kabre kadar selamet götüre-bilirse dedi.

İSHAK NEHRCÛRÎ (k.s.)

Hu dünya dipsiz denizdir. Ânın kenarı ahirettir. Eroldur ki, bu denizi takva gemisi ile geçe.

Her kimin tokluğu taamla ola, o kimse açtır. Her kimin zenginliği mal ile olsa o kimse yoksuldur. Her kimin zenginliği kanâat ile ola, o kimse zengindir.

Allah hasları üç yerde sevinirler: Halktan ırak olmakla, Allah'a yakın olmakla, tâate kavi olmakla.

SÜMNÛN-I ÂŞIK (k.s.)

Sümnûn'a sordular ki:

-    Muhabbeti niçin belaya koştular?

-    Ânın içindir ki herkes muhabbet davası eylemeye.

EBÛ MUHAMMED el-MURTAİŞ (k.s.) Sordular ki:

-    Kulu ne nesne Allah'a dost eyleye? Dedi ki:

-    Allah Teâlâ'nın düşman tuttuğu nesneleri düşman tuta. Onlar da dünya, nefis ve şeytandır.

EBÛ ABDULLAH MUHAMMED FADL (k.s.)

Şekavet alameti nedir diye sordular. O da: ilim okuya, amelden mahrum kala. Amel kıla, ihlas olmaya. Salihler sohbetine varmaya onlardan ayrı ola. Fena kimselerle sohbet eyleye buyurdu.

Mürid ferahla dünyaya baka, o kimseden hayır ummam. Ol tarikat mürtedlerindendir.

Müslümanlık dört nesne ile erden ırak olur:

1.    Bilir amel eylemez.

2.    Amel eyler illâ bilmez.

3.    Bilmez sorup öğrenmez.

4.    Âdemleri öğrenmekten alıkor. Mehabbet işardır, ânın dört manası vardır:

1.    Zikr-i daim olmak,

2.    Hak'la enis tutmak.

3.    Dünya işleriyle külliyen meşgul olmamak.

4.    Hak'tan kesicilerden kesilmek.

EBÛ'L HASEN PÛŞENGÎ (k.s.)

Sodular ki ihlas nedir? Ihlas oldur ki: Kiramen katibin ânı yazmaya ve şeytan ânı bilmeye. Hiç nesne ânı görmeye ve kimsenin gördüğünü istemeye. Her kim kendisini hor tutarsa Hak Teâlâ onu aziz eyleye ve her kim kendisini aziz tuta, Hak Teâlâ ânı hor eyleye, dedi.

Bir kişi andan dua diledi, Hak Teâlâ yine senin şerrinden seni saklaya buyurdu.

HAKÎM TIRMİZÎ (k.s.)

Hâşi, oldur ki kendi şehvetinin odunu söndüre ve tazim envarmı gönlüne getire. Böyle olucak şehveti ölmüş ve gönlü dirilmiş olur.

Dört nesne Hak katında sevgilidir:

1.    Kilıııç urmak kafirlerle.

2.    ilim okumak âlimlerin kapısında.

3.    Sefer urmak Kabe yolunda açlıkla.

4.    Münâcât eylemek Hak ile gönül huzuruyla.

EBÛ BEKİR VARRAK (k.s.)

Der di ki, Hak Teâlâ Hazretleri, âdemden altı nesne ister, ikisi gönüldedir:

1.    Allah'ın emrine tazim.

2.    Mahlukuna şefkat,

İkisi de dildedir:

1.    Allah (c.c.)'ın birliğini ikrar.

2.    Halka yumuşak söylemek.

İkisi de bütün vücuttadır:

1.    Sabr eylemek.

2.    Hilm ile alçak görünmek.

Dört düşman var:

1.    Şeytana muhalefet gerek

2.    Nefise muhalefet gerek

3.    Dünya sevgisinden sakınmak gerek

4.    Halka karışmaktan kaçınmak gerek, yoksa helak ola.

ABDULLAH MÜNAZİL (k.s.)

*    Ben aceplerim şol kişiyi ki hayadan söz söyleye kendisi Allah'tan utanmaya.

*    Kişinin kendine tapmaktan puta tapmak daha iyidir.

*    Kul kendine hizmetçi isteye kulluk haddinden çıkar, edebi elinden verir.

*    İstiğfardan yeğrek makam yokmuş, tâ ki kul kendi taksirliğine baka, cümle akval ve ahval içinde istiğfar eyleye buyurdu.

AIİ BİN SEHL (k.s.)

Tâat üzere acele etmek tevfîk alâmetidir. Muhalif işlerden geri durmak saâdet alâmetidir. Dünya azizliği mal iledir, ahiret azizliği amel iledir. Günahtan kararmış gönüllere söz şu kadar tesir eder ki, bir kişi gümüş zerreleri içine elini yumunca hiç bir gümüş eline girmediği gibi onun da gönlüne bir şey girmez. Her kim ibadet ve amel kılmadan Allah Teâlâ'ya yakınlık isterse ânın ıraklığı şuna benzer ki; pencereden içeri giren güneşin şûlesi asıl güneşten ne kadar uzak ise âtım da Hak'tan uzaklığı o kadardır, buyurdu.

EBÛ HAM/A HORASÂNİ (k.s.)

Nakildir kim Cüneyd Hz. bir gün iblisi gördü ki iblis erenler boynuna ayağım basardı. Cüneyd:

-    Ya Melun! Utanmaz mısın ki bu erenlere küstahlık edersin!

-İblis:

-    Onlar erenler değildir. Zira dünya sevgisi gönüllerindedir, eğer gerçek er görmek istersen filan kaya dibinde bir er var göresin, dedi.

-    Cüneyd vardı gördü ki, o kişi ibadetle meşguL Namazdan fariğ olunca Hanı/a dedi ki:

-    Yâ Cüneyd! Ol Melun yalan söyler, o gerçek erenleri göremez, dedi.

 
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler