Kategoriler :
Alt Kategori :
2003 Ocak - Müslümanın 24 Saati
Tarih : 09.10.2011 19:32:12
Okunma : 1504
Yıl 10 - Sayı 111-  Ocak 2003

Müslümanın 24 Saati

Müminler her türlü dünyevi ihtiyaçlarını temin etmek için durmadan çalışacakları gibi ebedi olan ahiret için de gereken amel ve ibadeti zamanında yapacaklar, bu da; ömürlerini, gün ve saatlerini boş yere geçirmemelerine, ahiret aleminde mutlu, sevinçli, umduklarına nail olmalarına, korktuklarından kurtulmalarına vesile olacaktır inşaliahu Teala.

Bismillahirrahmanirrahîm

Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedi'n ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâîn.

Çok muhterem dinleyenlerim...

Bir müminin günlük mânevi teslimiyeti nasıl olmalı? Kainatın Efendisi olan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): 'Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de âhiret için çalış.' buyurmuşlardır. Bu itibarla müminler her türlü dünyevi ihtiyaçlannı temin etmek için durmadan çalışacakları gibi ebedi olan ahiret için de gereken amel ve ibadeti zamanında yapacaklar, bu da; ömürlerini, gün ve saatlerini boş yere geçirmemelerine, ahiret aleminde mutlu, sevinçli, umduklarına nail olmalarına, korktuklarından kurtulmalarına vesile olacaktır inşaliahu Teala.

Bir Müslüman her gün yatağından kalktığında eğer şafak doğmamışsa hemen taharetini yapmalı, gerekirse gusül, gerekmezse abdest almalı, iki rekat veya daha ziyade teheccüd niyetiyle namaz kılmalı, abdest alırken her defasında eûzü besmele ile başlamalı, biliyorsa abdest dualarını okumalı, bilmiyorsa her azasını yıkarken kelime-i şahadet getirmeli, her azasını üç defa yıkayarak noksansız olmaya gayret etmeli. Azalarını yıkarken o azasıyla işlediği günahını hatırlayarak affını Cenab-ı Hakk'tan istemeli. Abdesti güzelce aldıktan sonra bilenler Kadir Suresini okumalı. Sureyi cemileyi abdest aldıktan sonra bir, iki veya üç defa okumalı. Bu sûreyi bilmeyenler de Salavatı Şerife getirmeli. Her kim abdest aldıktan sonra bu sureyi bir defa okursa sadıklardan olur. İki defa okuyan şehitler defterine yazılır. Üç defa okuyanı Allah-u Teala Hazretleri

evliya cemaati içinde haşreder diye tefsirde beyan edilmiştir. Abdestini güzel ve noksansız alan kimsenin küçük günahlarının bağışlanacağı Sultan-ı Evliya Efendimiz tefsir etmektedir. Abdesti aldıktan sonra şafak doğmuş, sabah namazının vakti girmiş ise, sadece o günün sabah namazının sünnetini veya birkaç rekat kaza namazı kılmalı. Sabah namazının farzını kılmaya vakit var ise eline teşbihini alarak yüz defa, Sübhânâllahi ve bihamdihî sübhanallahi'l-azîm estağfirullah demeli.

 

İmam-ı Gazali Hazretlerinin beyanına göre bir ihtiyar kişi Peygamberimiz (s.a.v.)'e gelerek: 'Ya Rasûlullah! Dünya benden yüz çevirdi.' diye yoksulluğundan, fakirliğinden şikayet etmiş, Rasûli Ekrem Efendimiz (s.a.v.), 'Meleklerin ve bütün mahlûkun teşbihinden senin haberin yok mu? O teşbih sebebiyle rızıklanırlar, ve rızıkları verilir.' buyurması üzerine ihtiyar: 'O teşbih nedir Ya Rasûlallah? diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.), 'Sen şafak ile sabah namazı arasında yüz defa Sübhanâllahi ve bihamdihî sübhanallahi'l-azim estağfirullah, de böyle yaparsan dünya sana koşarak gelir. Ve sen fakirlikten kurtulursun. Allah-u Teala Hazretleri bu teşbihin her kelimesinden bir melek halkeder. Ve Kıyamete kadar sevabı sana ait olmak üzere Allah'a teşbih ederler.' diye buyurmuşlardır. Bir rivayette de anlatıldığına göre o kişi gitti bir müddet bu teşbihe devam ettikten sonra Sultan-ı Enbiya Efendimize geldi. 'Ya Rasûlallah! Dünya bana döndü. Artık ben zengin oldum. Nereye koyacağımı bilemiyorum.' dedi.

Bu teşbihten sonra yüz defa kelime-i tevhid, bundan sonra da yüz defa da salavat-ı şerife okumalı.

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında şu duayı okumaya devam etmelidir: 'Ya Hayyu, ya Kayyûm! Yâ ze'l-Celâli ve'l-ikram. Eselüke en tuhyiye kalbî bir nûri marifetike ebeden. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya bedîus'semâvâti ve'l-arz!' Kim ki sabah namazının sünneti ile farzı arasında bu duayı okumaya devam ederse bu kimsenin birçok mükafatı İlâhiyyeye nail olacağını imamı Âzam Efendimiz bildirmektedir. Ayrıca İmam-ı Tirmizi Hazretleri, ben Rabbımı Rikab'da gördüm. Ya Rabb! İmanımın alınmasından, çalınmasından korkuyorum dedim. Rabbim: 'Bana, sen sabah namazının sünneti ile farzı arasında: 'Ya Hayyu, ya Kayyûm! Yâ ze'l-Celâli ve'l-ikram. Eselüke en tuhyiye kalbî bir nûri marifetike. Ya Allah! Ya Allah! Ya mücîbe'l-mevte!' duasını okumaya devam et buyurdular diye söylemiştir. Sabah namazının farzı yalnız ya da cemaatla kılındıktan, teşbih duası yapıldıktan sonra üç defa Eûzü billahi's-semîi'l-alîmi mine'ş-şeytanirracîm, bir defa da Bismillahirrahmanirrahîm dedikten sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okumalı. 'Her gün akşam ve sabah namazlarının sonunda bu ayetleri okuyan kimsenin gündüz veya o gece ölmesi takdir olunursa, o kişi şehid olarak ölür.' diye sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır.

 

Bu ayetler okunduktan sonra her defasında besmele çekerek ihlas Sûresini on defa okumalı. Câzi Hazretlerinin rivayetine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.): 'Herhangi bir mü'min beş vakit namazın arkasından on defa Ihlası Şerifi okursa kalbinin içinden gelerek af dilerse ve bir borcu gizli olarak verirse böyle yapanlar Cennetin sekiz kapısının hangisinden dilerse ordan girer.. Ve kendisine Cennette dilediği kadar Hûri kızı verilir.' buyurmuştur. On İhlas-ı Şerife'yi okuduktan sonra Sureyi Âli Imran'da bulunan 18. ayet, 'Înneddîne indallahi'l-lslam', 19, 26, 27. âyetlerini okumalı. Allah-u Teala Hazretleri her kim beş vakit namazın ardından Fatiha Sûresini, Ayete'l-Kürsî'yi okursa bütün günahlarını affederim, diye buyurmuşlardır. Bu âyetleri okuduktan sonra da Tevbe Suresinin 128, 129. ayetlerini okumalı. Bu ayet-i kerimelerin faziletine işaret eden bir hâdise şöyle aktarılmaktadır. Ulemadan Ebubekir İbnu'l Câhid ashabı ile, talebeleri ile meclisinde otururken İbni Mücahid geldi. Ebubekir İbnul Cahid Hazretlerine tazim ve hürmette bulundu. İbn Mücahid'in talebeleri: 'Siz vezir olan İsa'nın oğlu Ali geldiğinde kıyam ve hürmette bulunmadınız da Cibilli geldiğinde hürmet ve tazimde bulundunuz. Bunun sebebi nedir?' diye sordular. İbn Mücâhid şöyle cevap verdi. Peygamberimiz (s.a.v.)'e tazim ettiği için ben de ona hürmet ettim.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)'i rüyamda gördüm. Buyurdular ki: 'Yâ İbn Mücahid! Gel, senin meclisine ehli cennet olan bir kişi gelecek ona hürmet et.' diye buyurdular. Ben de bu emr-i Peygamberi'den dolayı tazim ve hürmette bulundum. İkinci defa tekrar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i rüyamda gördüm. Buyurdular ki: 'Ey İbn Mücahid! Sen Cennet ehli olan bir kimseye ikram ettiğin için Allah da sana ikram etsin.' dediler.

Ben: 'Ya Rasûlullah! Cibilli Hazretleri bu iltifata ne sebeble nail oldu.' dedim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), 'Ey İbn Mücahid! Cibilli öyle bir kimsedir ki, her beş vakit namazın sonunda beni anar ve beni hatırlar. Seksen senedir her vakit namazın sonunda, 'Legad câeküm Rasûlüm min enfüsikum azîz..' ayetini devamlı olarak okur. Böyle bir insana ikram olunmaz mı?' diye buyurdular. Ve büyük bir müjde alana ve böyle yapana. Bu ayetlerden -sonra da Rum Sûresinde bulunan 17-18. âyetler ile, Sâffat Sûresi'nde bulunan 180,181,182. âyet-i celîleler okunmak. İbn Abbas (r.a.)'m rivayetinde iki cihânm Sultam olan Peygamberimiz (s.a.v.): 'Her kim kıldığı namazm sonunda Rum Sûresi ve Sâffat Süresindeki bu âyetleri okursa Allah-u Teala ona yıldızların sayısı, yağmurların damlası, ağaçların yaprağı, denizlerin suyu miktarmca sevap yazar.' buyurmuşlardır. Ne büyük ticarettir yapana.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler