Kategoriler :
Alt Kategori :
Silsile-i Şerif
Tarih : 14.09.2011 18:39:15
Okunma : 53308
Silsile - i Şerif

Hâlık-ı arz-u semâya eyleriz hamd-ü senâ
Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-i Hüdâ

Hazreti Sıddîk-u, Selman, Kâsım-u Cafer gibi
Eylemiş neşr-i hakikat Bayezid-i reh-nümâ

Bü’l Hasen zât-i mükerrem, Bû Ali kân-ı kerem
Yûsuf-u vâlâşiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

Hâce Abdülhâlik oldu Ârif-ü, Mahmûd’a pîr
Şeyh Ali, Baba, Külal etti cihânı rûşenâ

Varis-i taht-ı tarikat, şâh-ı âlem Nakşıbend
Eyledi Hâce Alaeddîn’i halka pîşuvâ

Oldu Yâkub’a, Ubeydullah-i Ahrarı halef
Hazreti Zâhid’le geldi âleme zevk-u safâ

Nûr-i çeşm-i marifet Derviş Muhammed, Hâcegî
Feyz-i Bâkî’le cihan mânevî buldu bekâ

Hazreti Ahmed Müceddid, Urvetü’l Vüska olup
Şeyh Seyfeddin ve Seyyid Nûr’a nûr-i i’tilâ

Şâh-ı Mazhar, Şâh-ı Abdullah-i Pîr-i Dehlevî
Hazreti Halid’le oldu kalb-i salik pür ziyâ

Seyyid-i Âl-i neseb Taha’l Hakkari’den sonra
Pîrimiz Taha’l Hariri oldu kutb-u evliyâ

Eyleriz Arz-ı dehâlet dergeh-î sâdâta biz
Es’ad-ı ihvan-ı Dîn’e mağfiret kıl ey Hüdâ

Hamdederiz zü’l-Celâl’e halk eyledi şems-i rûh
Rabt-ı kalb yaptıkça verir feyzi ilahi Sâmi ve Hasanı ûlâ

Oldu Kalemdâr ve Alemdâr ser-çeşme-i hakîkat bizlere
Buldu feyz ihvân-ı bâ safâ anınla dâimâ

Ve Sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedi’n-nûrannûr
Sübhane’l-Meliki’l-Azîzi’l-Kadiri’l-Ğafûr

Ya Rabb! Salli alâ Nûri’l-Hüdâ Şemsi’d-Duhâ Hayri’l-Verâ
Ve alâ âlihi ve sahbihi limen-bi-iktidâ

Rûh-u Şerifleri İçin Üç İhlas Bir Fatiha

 
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler