Sanal Kütüphane > Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca > Zekat > Yerden Çıkarılan Maden Ve Rikazın Zekatı
Kategoriler :
Alt Kategori :
Yerden Çıkarılan Maden Ve Rikazın Zekatı
Tarih : 29.09.2011 10:25:48
Okunma : 1152
Bir kimse madenden altın veya gümüş çıkarırsa nisaba baliğ olması şartıyla kırkta birini zekat olarak çıkartacaktır. Cahiliyyet zamanından kalmış, gömülü mal bulunduğu takdirde beşte biri zekat olarak çıkarılır.

Bir kimse cahiliyye devrinden kalan altın veya gümüş (sahibi olmayan

ve kendisinin işlemiş olduğu bir arazide) bulursa nisaba bağlı olması kay­dı ile zekatını çıkarması gerekir. Bunun da zekatı beşte birdir. Peygambe­rimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Define mallarında beşte bir nisketinde zekat vardır.' [1]

Bu define mallarında 'Havli havelan' olan bir senenin geçmesi şartı aranmaz. Define bulununca hemen beşte bir zekatı verilir.

İmam Beyhaki şöyle bir rivayette bulunmuştur: Peygamber (s.a.v) Ka-biliye kasabasının halkından, madenlerden çıkardıkları altın ve gümüşün zekatını alırdı. Define yukarıdaki hadisten de anlaşıldığı gibi altın ve gü­müşlen başka bir şey değildir. Bu nedenle gerek define gerekse maden ha­kikaten altın ve gümüştür. İmam Nevevi, müçtehid alimlerin, madenler­de zekatın vacip olduğu hususunda görüş birliği içinde olduklarını bildir­miştir. [2] Ama cahiliyye devrine ait değil de İslami bir şey olursa, veya sahibinin müslüman biri olduğu biliniyorsa onu sahibine verir.

Burdaki müslüman ve gayri-müslim ayırımı, savaş-ganimet gibi du­rumlar nazar-ı itibare alınarak hüküm verilmiştir. Yoksa gayri-müslim bi­rinin malı yenilebilir diye dinimizde herhangi bir hüküm yoktur. Ancak savaş esnasında ganimet olarak eline bir altın veya gümüş geçiyor yahut daha sonra rikaz olarak yani o memleket kâfirlerin elinde iken onlara ait olup daha sonra yapılan savaşlar neticesi kâfirler orayı terketmiş veya te­lef olmuşlar, onlardan geri kalan altın ve gümüş ganimet gibi sayılmakta­dır. Bu yüzden bu madenlerden de faydamlabilir. Bulunan bu malın (altın veya gümüşün) müslümanlara mı ait olduğu ya da gayri-müslimlere mi ait olduğu bilinmezse, o zaman bu mal lukata hükmüne girer. Bir seneye ka­dar onu tarif eder, sahibi çıkmazsa ancak o zaman mülkiyetine alır. Zeka­tı da ona göre hesaplanarak verilir.[1] Bulıari, 1428ı

[2] El Mecmu 2! 73-74.


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler