Sanal Kütüphane > Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca > Zekat > Zekatın Vacip Olması İçin Gerekli Şartlar
Kategoriler :
Alt Kategori :
Zekatın Vacip Olması İçin Gerekli Şartlar
Tarih : 29.09.2011 10:07:34
Okunma : 1691
Ehli Hayvanların Zekatı

Ehli hayvanlar için zekatın farz olmasının şartlan altıdır:

1- Müslüman olmak.

2- Hür olmak.

3- Mala sahip olmak.

4- Nisab.

5- Ay hesabı ile bir seneyi doldurmuş olmak.

6- Ehli hayvanların saime olması.
 
Ehli Hayvanlarda Zekat

Mevaşi (ehli hayvanlar)den üç emsine zekat düşer. Bunlar, deve, sığır (öküz, inek, manda) ve koyun ile keçilerdir.

Develere farz olmasının delili:

Hz. Ebubekir, Enes'i zekat toplamak için Bahreyn'e gönderirken ver­diği şu mektubudur:

'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!

Bu, peygamberin müslümanlar üzerine farz kıldığı zekattır. Allah onu resulüne emretmiştir. Kim onu gerektiği şekilde isterse ona verin; Her kim ki fazlasını isterse ona vermeyin. Yirmi dört ve daha aşağı olan deve­lerin zekatı koyun olarak verilir. Her beş deve için bir koyun, develer yir­mi beşe ulaştı mı yirmi beşlen otuz beşe kadar iki yaşına basmış bir er­kek deve verilir. Develer otuzaltıya vardığında kırkbeş deveye kadar üç yaşına basmış bir dişi deve verilir. Kirkaltıdan altmışa kadar olan develer­de üç yaşına basmış iki dişi deve verilir. Doksan birden yüzyirmiye kadar olan develerde dört yaşına basmış iki dişi deve verilir. Bunlar kendilerini erkek deveye teslim edecek hale gelmiş olmalıdır. Yüzyirmiden fazla olan develerde her kırk deve için üç yaşına basmış dişi bir deve, her elli deve için dört yaşına girmiş bir dişi deve verilir.' [1]
 
Sığırların Zekatı

Sığırlara zekatın farz olmasını delili de Muaz'ın rivayet ettiği şu hadis­tir: 'Hz. Peygamber beni Yemen'e gönderdi. Bana her otuz sığırdan, bir yaşında erkek veya dişi bir sığır, her kırk sığırdan iki yaşında bir dişi sı­ğır almamı emretti' [2]
 
Keçi-Koyunların Zekatı

Bunun da delili, Ebu Bekir (r.a.)'ın Enes'i görevlendirirken yazmış ol­duğu şu mektuptur:

'Otlatılan koyunlar kırka ulaştığında yüzyirmiye kadar bir koyun ze-kai olarak düşer. Yüzyirmiden ikiyüze kadar olan koyunlarda iki koyun, ikiyüzden üçyüze kadar olan koyunlarda her yüz koyun için bir koyun ze­kat verilir. Eğer otlatılan koyunlar kırktan az ise otuz bile olsa zekat düş­mez. Ancak mal sahibi isterse verebilir.' [3]
 
Ehli Hayvanlarda Zekatın Farz Olmasının Şartları

Müslüman ve hür olmak mükelletliğin şartlarıdır. Dikkat edilirse mü-küllefleğin üçüncü şartı olan ergenlik çağı burda yoktur.

Bu nedenle mal sahibi ergenlik çağına erişmemişse bile malının bakı­mını üstlenen kişi zekatını çıkarıp verecektir. Zekat in nisaba ulaşması. Yukarıdaki hadislerden bilinmektedir ki zekatın çıkarılması gereken sayı miktarıdır.

Ay hesabı ile bir yılın geçmesi gerekir. Bunun da delili için Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

'Nisaba gelen bir malın üzerinden kameri yıl geçmeyinceye kadar on­da zekat yoktur.' [4]

Ehli hayvanların saime olması, hayvanların yaşamı otlamaktan başka bir şeye bağlı olmaması, senenin çoğunda mera veya otlaklarda otlatılmış olmalarıdır. Bununla zayıf düşmeden hayatlarını devam ettirebilme-lidirler. Eğer senenin çoğunda kendilerine verilen yemle beslenirlerse zekat vacip olmaz.

Peygamberimiz (s.a.v):

'Otlatılan hayvanlarda zekat vardır.' [5] buyurmuştur.[1] Buhaıı, H86

[2] Ttvmızı, 63. Ebu Davud, 1576

[3] Buharı, 1368

[4] Ebu Davııd, 1573

[5] Buharı, 1386


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler