Kategoriler :
Alt Kategori :
İslamda Zekatın Önemi
Tarih : 29.09.2011 10:04:26
Okunma : 2080
Zekat, İslam'ın beş şartından biridir.

Zekat hususi mallardan, hususi bir şekil üzere belirli şahıslara verilmek üzere çıkarılan miktardır.

Zekat olarak ödenen meblağ, sahibini günahlardan ve cimriklikten te­mizlediği, malının bereketlenmesine ve çoğalmasına vesile olduğu için ona zekat ismi verilmiştir.

Zekat, hicretin ikinci yılı Medine-i Münevvere'de farz kılındı. Onun farz kılınması; Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit olduğu için inkâr eden din-, den çıkar. Delili Kur'an-j Kerim'de 22 yerde geçen ayeti kerimelerdir.

Ayeti kerimelerden bazıları şunlardır:

'Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin...' Başka bir ayel-i kerime'de Yüce Allah, Peygamber (s.a.v.)'e hitaben şöyle buyurmaktadır:

'Onların mallarından sadaka al ki, bununla kendilerini (günahların­dan) temizlenmiş, onunla (iyiliklerini) bereketlendirmiş olasın' (Tevbe: 9/103)

Resullullah (s.a.v.), Buhari ve Müslim'de İslam'ın beş şey üzerine ku­rulduğunu buyurarak zekatı da bunlar arasında saymıştır.

Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöy­le buyurmuştur:                                                                           

'Allah bir kimseye mal verir, o da zekatını vermezse, o mal kıyamet gü­nü kel bir yılana dönüsün Yılanın iki gözü üstünde iki siyah nokta vardır. O, mal sahibinin boynuna sarılacak ve her iki çenesine yapışacaktır. Son­ra,  'ben senin malınım, ben senin hazinenim, diyecektir.' [1]

Bundan sonra peygamberimiz (s.a.v) şu ayeti okur: 'Allah'ın keremin­den kendilerine verilen nimetlere cimrilik edenler, onun kendileri için ha­yırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis o, kendileri için serdir Cimrilik yap­tıkları şeyler Kıyamet günü boyunlarına dolandınlacaktır.' (Alı İnııan: 3/ISO)

Dünyada zekatı vermemekte ısrar edenlerden zekat zorla alınır. Eğer vermemekte im ar eder, yahut almak isteyene karşı bir kuvvet ve zorluk teşkil ederse onlara gerektiğinde savaş açılmalı, bu şekilde zekatın alın­ması sağlanmalıdır. Çünkü zekat islami bir vergidir. Toplanma ve dağıt­ma işini bizzat devlet ve yetkili kurumu yapmalıdır.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

'Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammedin O'nun resulü olduğu­na şehadet edip, namazı kılıp ve zekatı verinceye kadar, insanlarla savaş etmekle emrolundum. Bunu yaparlarsa, kanlarım ve mallarını benden muhafaza etmiş olurlar...' [2]

Başka bir hadisi şeriflerinde Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

'Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz ve mallarınızı zekatla koruyu­nuz.”[3]

Kendisine zekat düşüp, zekatın verilmesi lazım.geldiği halde o maldan zekat verilmediğini bilen bir kimsenin o malı satın alması veya o maldan yemesi haramdır.

Kendisine zekat düşen meyve ve hububatta mal olgunlaşmaya başla­makla artık sahibi o maldan tasarruf edemez. Hatta o maldan sadaka dahi çıkarıp veremez. Çünkü o malda artık fakirlerin ortaklığı vardır. Zekata tabi olan maldan biçicilere ücret vermesi; yeşil buğday, yeşil bakla, kır­mızı hurma veya üzümü yemesi veya tasarrufta bulunması caiz değildir.

Netice itibarıyla o maldan tasarruf etmeye hakkı yoktur. Bu durumda­ki mallardan tasarruf ettiği taktirde haram işlemiş olur ve haram olduğu­nu bilerek böyle yapan kimse İslam yönetiminde ta'zir cezasıyla cezalan­dırılır.

Zekat, İslamın temel rükünlerinden biri olduğu için, inkâr eden kâfir olur. Zekatın vacip olmasının genel olarak beş şartı vardır:

1- Müslüman olmak.

2- Hür olmak.

3- Tam mülkiyete sahip olmak.

4- Nisaba malik olmak. (Zekat miktarına ulaşmak)

5-  Ay hesabı ile bir sene geçmiş olmak. Yani o mala sahip olduktan sonra ay hesabıyla bir yıl geçmiş olması şarttır.[1] Buhari, 1338

[2] Buharı, 5: Mıisliuı.19

[3] Tahercıni,   Dcyk'ini, Miisnediil Fırdevs


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler