Kategoriler :
Alt Kategori :
Yemin Hakkında
Tarih : 17.01.2012 09:23:48
Okunma : 1054
Allahın zatıyla, ismiyle veya sıfatlarından biriyle yemin, mün'âkid olur (bağlayıcı olur). Malını sadaka olarak vermek için yemin eden kişi, yemin keffareti ile malını sadaka olarak vermek arasında muhayyerdir. Lağv yemini için kefaret lazım gelmez.

Bir şeyi yapmamaya yemin eden kişi, bu işi başkasına yaptırırsa yemi­ni bozmuş sayılmaz. İki işi yapmamaya yemin eden kişi, yalnız birisini yaparsa yine yeminini bozmuş sayılmaz. Yemin, lugatta kuvvet veya sağ el manasınadır. Sağ elden anlam, Araplar yeminleştikleri zaman birbirlerinin sağ ellerini tutarlardı.

Fıkıhta yeminin manası, Allah'ın isim veya sıfatlarını anarak bir işin gerçek olduğunu belirtmektir. Ne yazık ki genel haller için de yemin edil­mesi herkesin ağzında alışık bir vaziyet almıştır. İnanan mü'minin konuş­tuğu zaman konuşmasında iddia ve fiillerini yeminle takviye etmemesi gerekir. Genel durumlarda yemini telafuz etmek mekruhtur.

İmam Şafii hazretlerinin yeminden şiddetle uzak durmamız için kendi­sine ait bir özelliğini şöyle ifade etmektedir:

' Ben hayatımda ne doğru ne de yalan yere Allah ile yemin etmedim.'

Yemin, Allah'ın zatıyla, ismiyle veya sıfatlarından bir sıfatla olduğu zaman sahih olur.

Yeminin lafızları, 'Vallahi, billahi, tallahi'; Allah'ın isimlerinden 'Ma­liki yevmiddin' (Din gününün sahibi); Allah'ın sıfatlarından 'Rahman, Rahim' gibi lafızlardır.

Bunlara delil Abdullah bin Ömer'in Hz. Peygamberden rivayet ettiği şu hadistir: Hz. Peygamber Hz. Ömer bin Hattab'a bir kafile içinde yetiş­ti, Hz. Ömer babası adına yemin ederken Hz. Peygamber O'na şöyle ses­lendi: 'Dikkat edin, muhakkak ki Aziz ve Celil olan Allah, sizleri babala­rınızın adlarıyla yemin etmekten nehyetti. Artık kim yemin edecekse Al­lah'ın adıyla yemin etsin yahut sussun' [1]

Ayrıca bir çok hadislerde Hz. Peygamberin şöyle yemin ettiği rivayet edilmiştir:

'Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim', 'Muhammed' in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim' [2]

İhtiyaç duyulmadığı zaman yemin etmek mekruhtur. Allahu Teala şöy­le buyurur:

'İyilik etmek, sakınmak, insanlar arasında sulh yapmak husu­sunda yeminlerinize Allah'ı hedef ve engel koymayın. (Bakara: 2/224)[1] Buhari, 6270, Müslim, 1646
[2] Buhari, 6254 ve 6255Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler