Kategoriler :
Alt Kategori :
Nikah Ve Onunla İlgili Hükümler
Tarih : 03.01.2012 10:42:09
Okunma : 1190
Nikah, ihtiyacı olan kimseler için sünnettir. Hür bir erkeğin dört tane hür kadına kadar bir nikah altında bulundur­ması caizdir. Köle olan bir kişi bir arada ancak iki kadını kendi nikahı altında bulun­durabilir. Hür kişi bir cariyeyi ancak iki şartla nikahı altına alabilir:

1. Hür bir kadının mehrini verebilecek güçte olmaması.
2. Harama girme korkusunun bulunması.

Evlilik, Cenab-ı Allah'ın bütün yaratılmışlarını içine alacak şekilde ge­nel bir nizam olup insanlar, bitkiler ve hayvanlar alemi de bunun içinde­dir.

İnsanlar, bitkiler ve hayvanların devamının sağlanması için üreme du­rumunda olmaları gerekir. Yarattığı kainatın herşeyinden haberi olan yüce Allah bu üreme için de bazı sınırlamaları getirmiştir. Çünkü insanoğlu akıl dediğimiz müsbet bir olgu ve insani diyebileceğimiz müsbetlerle do­natılmıştır.

Bir erkek, gerek görürse dört tane kadına kadar bir arada bulundurma yoluyla evlenebilir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

'Beğendiğiniz kadınlardan iki üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz, hak­sızlık yapmaktan korkar sanız bir tane alın.' (Nisa: 4/3)

Ayeti Kerime'nin açık hükmünden de anlaşılacağı gibi adalet ve hakkı koruyabilme imkanı olursa ancak evlenilecek kadın sayısı dörde kadar çıkabilir. Fakat gerekli hakları verilemez ve adaletle onlara muamele ya­pılamazsa en uygunu bir tanedir..

Cariyelerle de ancak evlenmeye gücü yetmeyenler ve harama girme korkusu olan evlenebilir. Çünkü evliliğin sıhhati ancak bu şekilde ger­çekleşebilir.

Delili. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurur:

'İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse elle­riniz altında bulanan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden al­sın (onlarla evlensin). Bu (cariyelerle evlenmeniz izni) içinizde günaha düşmekten korkanlar içindir.' (Nisa: 4/25)

Evlenmek, peygamberimizin ve diğer peygamberlerin sünnetidir. Ebu Eyüp el Ensari (r.a) peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder:

'Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, güzel koku, mis­vak ve evlenmek' [1] Başka bir hadislerinde peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

'Ey gençler topluluğu sizden evlenmeye gücü yeten evlen­sin. Zira evlenmek gözleri haramdan daha çok korur, iffetsizlikten daha da çok muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun, çünkü oruç şehvet kırıcıdır.' [2]

Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle bu­yurmuştur:

'Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kişi, sizin ailenizden (uy­gun) bir kadına talip olursa onları evlendirin. Şayet öyle yapmazsanız: yeryüzünde fitne ve fesad olur.' [3]
[1] Tirmizi, 1080.
[2] Buhari, 4779; Müslim, 1400.
[3] Tirmizi, 10.
Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 425-426.
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler