Kategoriler :
Alt Kategori :
Güneş ve Ay Tutulması Namazı
Tarih : 29.09.2011 09:34:56
Okunma : 1299
Güneş tutulması namazı sünnet-i müekkededir. Güneş tutulduğu za­man kılınır.Vakti geçerse kaza edilmez.

Ay ve Güneş tutulması için iki rekat namaz kılınır.

Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur.

Küsuf namazlarında kıraatler gizli Husuf namazında ise aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah'a dua ve niyazda bulunur.

Hükmü: Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Şüphesiz Güneş ve Ay Allah'ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay'ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz' [1]

Güneş tutulması bir seferinde Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in vefa­tına rastlamıştı. Bazıları Güneş tutulmasının İbrahim'in ölümünden ötü­rü olduğu iddia ettikleri için Rasulullah (s.a.v) yukarıdaki hadis-i şerifte '... kimsenin ölümü ve hayan için değildir' buyurarak o düşünceyi rveh-y etmiştir.

Bu namazların kılınış şekli:

Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek'at namaz kılmak sünnet-i müekkede'dir.   .

Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek'aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir. Bu takdirde şöyle kılınır:

İhram tekbiri alınıp normal dua ve Fatiha okunduktan sonra Bakara suresi veya onun kadar ayetler okunup rükua varılır.

Rükuda 100 ayet kadar teşbih edilir. Sonra tekrar ayağa kalkıp Fatiha okunur ve ondan sonra Al-i İmrân suresi veya 200 kadar âyet okunur. Tekrar rükua varıp orda da 80 âyet ka*dar teşbih edilir. Sonra itidal ve secdeler edilip ikinci rek'ate kalkınır.

İkinci rak'atta fatiha'dan sonra Nisa suresi veya 150 âyet okunur rüku edilir. Rükuda 70 âyet kadar teşbih edilip tekrar kalkılır ve Fâtiha'dan sonra Mâide suresi veya 100 âyet okunur. Tekrar rükuâ varıp orda da 50 âyet okunur. Sonra itidal ve secdeler edip teşehhüd, salâvât ve dua okun­duktan sonra selâm verilir.

Güneş tutulması namazı gündüz kılındığı için kıraat gizli olur. Ay tu­tulması namazı ise gece kılındığı için açıktan okunur. Bu namazların ca­mide kılınması daha faziletlidir. İmam namazdan sonra cuma hutbesi gibi iki hutbe okuyup cemaatı hayır işlemeye ve tevbeye çağırır.

Güneş tutulması namazı, güneşin açılması veya tutulmuş vaziyette batması ile kaçırılmış olur.

Ay tutulması namazı da Ay'ın açılması veya Güneş'in doğmasıyla ka­çırılmış olur. Yani ondan sonra bu namazlar kılınmaz. Güneş ve Ay tutul­ması sebebi bu gün insanlarca daha iyi bilinnıekle beraber ürperti verir.

Güneş ve Ay Allah'ın büyük nımetlerindendir. Bunların kıymetini bil­mek, şükretmek ve kaçırılmaması için tevbe ve dua etmek müslümanın görevlerindendir.[1] Buhan, 947; Müslim, 904
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler