Kategoriler :
Alt Kategori :
Adil Olmanın Şartları
Tarih : 17.01.2012 10:10:54
Okunma : 1196
Adil olmanın beş şartı vardır:

1. Büyük günahlardan sakınmak.
2. Küçük günahları sürekli işlememek.
3. Ahlakça olgun olmak.
4. Hiddet anında kendine hakim olmak.
5. Mürüvvetli olmak (haysiyyet ve onur sahibi olmak).

Şahitlik, özel bir sözle herhangi bir şeye tanık oluduğunu bildirmektir. Kuran-ı Kerim sünnet ve icma' şahitliğin meşru oluşunu bildirmiştir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

'Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun' (Bakara: 2/282)

Başka bir Ayeti Kerimede yüce Allah,

'Şahitliği gizlemeyin, onu kim gizlerse şüphesiz günah işlemiş olur.' (Bakara: 2/283)

Eş'as bin Kays. (r.a) demiştir ki, 'benimle bir adam arasında bir kuyu davası oldu. Davamızı Resulullah (s.a.v.)'ye götürünce şöyle buyurdu:

'İki şahit getir veya davalı yemin eder.'

İcma'dan delil, şahitliğin meşruiyeti hususunda görüş birliği mevcut­tur. Hiç bir alim bu konuda muhalefet etmemiştir. Şahitlikte bulunması gereken şartlardan müslüman olmanın delili, yu­karıdaki birinci ayeti kerimedir. Akıllı, baliğ ve hür olmak için de mükellefliğin esasları bölümünde açıklandı. Adil olmak ise şu ayeti kerimeye göre gereklidir.

'İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun' (Talak: 65/2)

Şahitlik bir velayet ve hüküm olduğu içn kafirin mümin üzerine hük­mü geçerli değildir.

Kölenin şahitliği de geçerli olmaz, çünkü köle velayet sahibi değildir.

Adil olmak için gerekli şartlar şunlardır:

Büyük günahları işlemek dinde gevşeklik olduğuna delalet eder, bu nedenle içki içen, faiz muamelesinde bulunan iffetli kadınlara zina iftira­sı atan, fuhuş işleriyle uğraşan ve buna benzer büyük günahlar işleyen kimsenin adilliği gider ve şahitliği kabul olunmaz.

Allahu Teala Kuranı Kerim'de şöyle buyurur:

'Onların şehadetlerini ebediyyen kabul etmeyin, onlar fasık kimseler­dir.' (Nur, 24/4)

Küçük günahlara sürekli devam etmekte şahitlik hakkını kaldırır. Bu nedenle şahitlik konusunda çok duyarlı olmak lazım. Şahitlik gerekecek konularda adil, olgun, temiz ahlaklı ve mürüvet sahibi kimseleri seçmek yerinde olacak bir karardır.


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler