Kategoriler :
Alt Kategori :
İhramlı Kişiye Haram Olan Şeyler
Tarih : 29.09.2011 11:27:53
Okunma : 1293
İhramlı kişiye on şey haramdır:

1- Dikili elbise giymek.

2- Erkeğin başını kapatması ve kadının da yü­zünü kapatması.

3- Saçları taramak.

4- Saçları traş etmek.

5- Tırnakları kesmek.

6- Koku sürünmek.

7- Av avlamak veya öldürmek.

8- Nikah kıy­mak.

9- Cinsi münasebette bulunmak.

10- Şehvetle kadına dokunmak.

Bütün bunlarda fidye vardır. Yalnız nikah kıymakta fidye yoktur. Çün­kü nikah sahih olamaz.

Bunlardan hiç birisi haccı ifsat etmez (bozmaz). Haccı ifsad eden tam cinsi münasebettir. Cinsel birleşme olmadıkça hac ifsad olmaz.

-İlk iki yasağa delil, İbni Ömer (r.a)'dan şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam Peygamber (s.a.v.)'e sordu;Ya Resulallah! ihrama girmek isteyen bir kimse hangi elbiseyi giyer?Peygamber (s.a.v.): 'Gömlekleri, sarıkları, donları, başa giyilenleri ve mestleri (ayakkabıları) giyemez. Ancak takun­ya bulamayan kimse ayakkabılarının üst kısmını keserek (takunya şekline getirerek) giyebilir.' [1] buyurdu. Bu iki yasak sadece erkeklere mahsus­tur. Kadın her çeşit dikişli elbise giyer ve başını örter.-Ama bundan son­raki diğer maddeler hem kadın hem de erkekler için yasaktır.

-Saçları ve sakalları taramak sebebiyle kılların düşmesine yol açılırsa haramdır. Ancak kılların dökülmeyeceğinden eminse haram değil mek­ruhtur.

-Tırnakları kesmek de kıllar gibidir. Tek bir tırnak kesilirse yine ha­ramdır. Ancak tırnak kırılır veya eziyet verirse kırık kısmını kesmekte bir sakınca yoktur.

-Koku sürenmek. Hac sırasında devesi onu sırtından atıp öldürdüğü adamın kıssasında, adam Hz. Peygamber'e getirildiğinde peygamberimiz: 'Onu yıkayın, kefenleyin; başını kapatmayın ve ona güzel koku da sürme­yin, çünkü o telbiye ile gönderilecektir.' [2] buyurdu.

-Avlanmakla ilgili Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 'Ey iman edenler ihramda iken avı öldürmeyin.'( Maide: 5/95)

-Nikah akdetmek için Hz. Osman'dan rivayete göre peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'ihramlı iken bir kişi ne nikahlanabilir. Ne de başkasının nikahını kıyabilir.' [3]

İhramlı olan bir kişi nikah akdi yapar veya yaptırırsa geçersizdir.

-Cinsi münasebetle bulunmak: İhramda olan bir kişinin hangi şekilde olursa olsun cinsi münasebette bulunması haramdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 'ihrama girerek haccı kendisine farz kılan kimse için kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.' (Bakara: 2/197)

-Şehvetle kadına dokunmak. Şehvetle kadına dokunmak ve öpmek ya da kucaklamak haramdır. İhramda iken şehevi duyguları tahrik edecek şe­kilde sözler sarfetmek de haramdır. Çünkü bunların hepsi yukarıdaki aye­ti kerimede 'Kadına yaklaşmak yoktur.' emri ile yasaklanmıştır.

Yukarıdaki maddelerden sadece cinsi münasebet haccı ifsad eder. Ni­kah akdi sahih olmadığı için herhangi bir şey gerekmez. Diğer maddele­rin ihlali fidye cezasını gerektirir.

Hz..Ömer, Hz. Ali ve Ebu Hureyre'ye 'Hacda ihramlıyken hanımı ile cima eden kişinin durumu nasıldır?' diye sorulunca onlar da cevaben: 'Hacanı tamamlarlar. Gelecek sene hem haccederek kaza ederler, hem de 2>nların üzerine hedy vardır.' [4] buyurdular.

Arafat'ta Vakfe'yi geçiren kişi umre ameliyle yetinir. Daha sonra hac-cıni başka bir sene kaza etmesi gerekir. Ayrıca Hedy Kurbanı vermesi de lazım gelir. Hac veya umrenin rükünlerinden birini terkeden onu yerine getirinceye dek ihramda kalması lazım gelir.

Hac'da bir vacibi terkeden kişinin kurban kesmesi lazım gelir. Bir sün­neti terkeden kişiye ise terkinden dolayı bir şey lazım gelmez.

Peygamberimiz (s.a.v.) : 'Gece Arafat'a yetişen hacca yetişmiştir. Ge­celeyin Arafat'ı kaçıran da haccı kaçırmıştır ve o zaman hac cim umreye çevirsin. Gelecek sene de haccını kaza etmelidir.' [5] buyurmuştur.

Haccın rükünlerinden birinin terkedilmesi: Hz.Ömer kurbanını keser­ken, Hebbar b. Esved gelerek: 'Ey mü'minlerin emiri, biz sa'yı yanlış yaptık. Bugün arefe günü olduğunu zannetmiştik, dedi. Hz.Ömer: 'Mek­ke'ye dönün ve Ka'be'yi tavaf edin. Safa ile Merve arasında sa'y yapın. Beraberinizde getirdiyseniz, kurbanlarınızı kesin, sonra saçınızı kesin ve­ya kısaltın, sonra memleketinize dönün. Gelecek sene tekrar hacca gelin ve kurban kesin. Kurban kesmeye gücü yetmeyen kişi üç gün hacda, yedi gün de evine döndükten sonra oruç tutsun.' dedi.[6]

Haccın rükünlerinden birini terkeden kişi o rüknü yerine getirmeden ihramdan çıkmamalıdır. Çünkü mu'teber bir hac bütün erkanların yapıl­masıyla olur. Bu nedenle haccın bir rüknü terkedilmişse yerine getirilme­lidir. Arafat vakfesi dışında diğer erkanların belli bir vakti yoktur. Bundan dolayı terkedilen rükün daha sonra yerine getirilebilir.

Haccın vaciplerinden birinin terkedilmesi: Haccın vaciplerinden birini terkedenin kurban kesmesi gerekir.. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyur­muştur: 'Haccın bir nüsukunu terkedenin bir kurban kesmesi gerekir.' [7][1] Buhan,I468ıMu.hm. 1177

[2] Buhan, 1742, Muslini. 1206

[3] Muslim, 1409

[4] El-Mın aüa İmam Malık, 21 241

[5] Dmekuııu, 2/24!

[6] El-Mtn ana' İmam Malık. 1/383

[7] Bt'Vİıakı, E! Mecmu 8106

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler