Kategoriler :
Alt Kategori :
Haccın Vacipleri
Tarih : 29.09.2011 11:20:50
Okunma : 1144
Rükünler dışında haccın vacipleri üçtür:

1- Mikat yerlerinden birinde ihrama girmek.

2- Üç Cemre'ye taş atmak.

3- Tıraş olmak.

Umre niyetiyle ihrama girmek, Ka'be'yi tavaf etmek, Safa ile Mervı arasında sa'y etmek ve halk (saçları dipten kesmek) veya taksir (saçlai kısaltmak) umrenin rükünleridir.

Şafii mezhebinde hac ibadetiyle mükellef olanın umre yapması da farzdır.

Buna delil olarak, Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah şöyle buyurur:

'Haca ve umreyi tamamlayan' (Bakara: 3/196)

Hazreti Aişe (r.anha) peygamberimize,

-Ey Allah'ın resulü kadınlar üzerine farz kılınmış bir cihad var mıdır? diye sorunca, Resulullah (s.a.v.):

'Evet onlara içinde vuruşma ve öldürme olmayan farz bir cihad var­dır, bunlar hac ve umredir.''[1]

Umrenin rükünleri için deliller:

Umrenin rükünlerini ihtiva eden delil için Cabir (r.a.) şöyle rivayet et­miştir: Hazreti Peygamber sahabelere umre yapmalarını emrederek. 'Ka'be'yi tavaf etsinler, ondan sonra kasretsinler ve çözülsünler.' [2] bu­yurdu.

İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: 'Önce tavaf etmek sonra Safa ve Merve arasını sa'y etmek sonra da saçından kesmek ve sonra da çözül­mek (ihramdan çıkmak) tir.' [3]

Umre için belirli bir zaman olmadığından ihrama istendiği an girilebilir, yani umre ibadeti ne zaman yapılacaksa o zaman ihrama giri­lir.

Hac için ihrama girme zamanı; Şevval, Zilka'de ve Zilhicce aylarının ilk onuncu günlerinin gecelerine kadar olan vakit

Haccın vacipleri için deliller.

1- Mikatlardan birinde ihrama girmek.

Hac ve umre ibadeti için ihrama girilmesi gereken mikat yerlerini biz­zat Peygamberimiz (s.a.v.) belirtmiştir.

İbni Abbas (r.a.) şöyle rivayet eder:

Hz. Peygamber (s.a.v.) Medineliler için Zulhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karn'i, Yemenliler için Yelemlem'i mikat ola­rak tesbit etmiş ve şöyle buyurmuştur:

'Bu mikatlar onlar ve o cihetten gelenler içindir. Mekke'ye bu mikat­lardan daha yakın olanlar ise yolculuğa başladıkları yerde ihrama gir­sinler, Mekkeliler de Mekke'de ihrama girsinler' [4]

Umre için yukarıda ifade edildiği gibi dilediği vakit ihrama girilebilir. Hac için ihrama girme mekanı ise Mekke'de ikamet edenler için Ha­rem bölgesi sayılan Mekke'nin içidir.

Mekke'de ikamet etmeyen 'Afakiler'in ihram yeri ise; Medine'den gidenler için 'Zulhuleyfe', Şam. Mısır ve Doğu istikametinen gidenler için 'Cufhe', Yemen ve Tihame bölgesinden gidenler için 'Yelemlem', Hicaz ve Yemen bölgelerinden gelenler için 'Karn', Batı istikametinden gelenler için 'Zat-ı Irk' inikatlarıdır

2- Üç Cemre'ye taş atmak. Teşrik günlerinde cemrelere taş atılır. Bu günler. Zilhicce'nin onbir, oniki ve onüçüncü günleridir. Cemret'ül Ukba'ya ise Zilhicce'nın onuncu günü yani kurban bayramı gününde taşlar atılmalıdır.

Cemret'ül Ukba, Cemrel'ül Vusta ve Cemrelus-Suğra olarak bilinen üç şeytan taşlama yerleri vardır. Her taş atışında tekbir getirerek yedi taş atılır.

Bunlar da; bayramın ilk günü Cemre-i Akabe, (büyük şeytan), diğer 3 atış günü'ise Teşrik günleri öğleden sonra her üç cemrelere taş atmak vacipıir.

3- Halk veya taksir.

Saçları dipten traş etmek veya kısaltmaktır.

Ne miktarda ve ne şekilde olursa olsun saç tıraşını yapmak veya saçı kısaltmaktır.

Şafii mezhebinin sahih görüşüne göre tıraş olmak haccın rüknüdür Ba­şın en az üç kılını kesmekle de bu rükün yerine gelmiş olur.

Tıraşın şartları şunlardır:

a- Tıraş edilen veya kısaltılan kılların sayısının üçten az olmaması.

b- Tıraşm vaktinde yapılması. Bu vakit de Arafat vakfesinden ve bay­ram gecesinin yansından sonra başlar. Bu vakitten önce tıraş yapan kim­senin fidye vermesi gerekir.

c- Tiraş edilen kılların baş sınırında bulunması gerekir.[1] İbni Mace, 21290; Müsned, 61165

[2] Bıthari,1568

[3] Buharı, 1470

[4] Buhari, 1454 Müslim, 1181

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler