Kategoriler :
Alt Kategori :
İslamda Haccın Önemi
Tarih : 29.09.2011 11:13:51
Okunma : 1248
Haccın lugaitaki anlamı, kasdetmek manasınadır.

Istılahta ise, rükünlerine riayet etmekle birlikte ibadet için Kâbe-i Mu-azzama'yı ziyaret etmektir.

Hacc, islamın beş şartından biri olup, zaruri olarak bilinmesi gereken farzlarından bir farzdır.

Fakihlerin çoğunun görüşüne göre Hicret'ten altı sene sonra yani H.6. senesinde farz kılınmıştır.

Delili kitap, sünnet ve icma-ı ümmettir. İnkâr eden kâfir olur.

Gidip gelebilecek kadar yol masrafına ve bu süre içerisinde nafakasını karşılamakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak mala sa­hip olanlara faizdir. Bu imkânlara sahip olan müslümanların ömründe bir defa haccetmeleri farzdır.

Allah'u Teala Kur'an-ı Kerimde,

'Allah için hacc ve umreyi tamamlayınız.' (Bakara: 2/196) buyurmuştur.

Başka bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurur: 'Şüphesiz ki in­sanlar için ilk kurulan ev, Mekke'deki mübarek ve alemler için hidayet vesilesi olan Ka'he'dir. Orada apaçık alametler vardır, ibrahim'in maka­mı vardır. Kim oraya gelirse emin olur. Oraya gitmeye yol bulan kimseye Allah için Ka'be'yi ziyaret etmek farzdır. Kim nankörlük ederse imkanı olduğu halde haccetmezse bilsin ki Allah alemlerden müstağnidir' (Al-i imran: 3/96-97)

Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

'Kim Allah için hacceder ve o esnada zevcesine yaklaşmaz, günah da işlemezse, anasından yeni doğmuş gibi günahsız olarak döner.' [1]

Hadisi şerifte peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. 'Kim kendi­ni Ka'be'ye ulaştıracak azık ve yol vasıtasına sahip olur da haccını eda etmezse o kimsenin yahudi ve hınstıyan olarak ölmesinde hiç bir mani yoktur.' [2]

Bu anlamda hadisi şerif ve ayeti kerimeler çok fazla olmakla beraber oraya kadar yapılabilecek masraflar için imkan olursa her müslümanın ömründe en az bir kere haccetmesi farzdır.

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet eder. 'Hangi amel daha faziletlidir Ya Resulellah? diye soruldu.

Allah resulü: Allah'a ve resulüne iman etmektir. Sonra hangisi daha faziletlidir? diye soruldu. Allah yolunda cihaddır. buyurdu. Daha sonra hangisidir, sorusuna, Eksiksiz ve kusursuz olarak ifa edilen hacdır, buyurdular. ' [3] Hac, günahların affına vesile olunan bir ibadet olması sebebiyle ehemmiyeti çok fazladır.

Abdullah İbni Ömer (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu­nu rivayet eder:

' Hacı evinden çıktıktan sonra her bir adımına Allah bir sevap yazar re bir günahım siler. Hacılar Arafat dağında durduklarında Allah melek­lerine karşı onlarla övünür ve şöyle buyurur:

'Bakın benim kullarıma çeşidi bölgelerden buraya akın ettiler. Sizi şa­hit kılıyorum ki günahları yağmur taneleri ve Alic denilen yerin kumları sayısınca olsa bile onları affettim.

Cemrelere taş attığı zaman kıyamet gününe kadar Allah'ın ona ne ka­dar mükafat vereceğini hiç kimse bilmez. Saçım traş ettiğinde de, başın­dan kırpılan her saç teli için kıyamet gününde onun için bir nur vardır. Ka benin etrafındaki son tavafını yaptığında ise, annesinin kendisini do-ğurduğu gün gibi günahlarından tertemiz olarak arınır.

 

[1] Müslim. 1350

[2] Tirmizi, İmam AİuucdTcu  l2  sah  1(19

[3] Rnazus- salıhtıı, 27H

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler