Kategoriler :
Alt Kategori :
Şuf 'a
Tarih : 29.09.2011 14:51:28
Okunma : 1137
Şuf'a, komşulukla olmayarak ortaklıkta vacip olur.

Şuf'a birbirinden ayrılabilir şeylerde olur. Bölünemeyen şeylerde şu­f'a yoktur. Nakledilmeyen akar ( gelir getiren arazi, dükan...) gibi gayri menkullerde Şuf'a sabittir. Yeni ortağın aldığı fiyatla eski ortak söz konu­su akar parçasını kendi mülkiyetine alır.

Şuf'a hakkı zaman geçirilmeden istenmeli, imkânı olduğu halde geciktirirse şuf'a hakkı batıl olur.

Bir kişi içinde ortaklık payı bulunan arsasını satarak evlenirse, o zaman daha önceki ortağı kadının mehri misil değerini vererek ondan satın alır. Şuf'a hakkına sahip olanlar bir kaç kişi iseler herkes kendi his­sesi nisbetince şuf'a hakkına sahiptirler.

Şuf'a, bir bedel karşılığında yeni ortak için gerçekleşen mülkiyet hak­kının eski ortak tarafından alınabilme yetkisine denir.

Şuf'a hakkı, eski ortağın zarara uğramasını önlemek için konulmuştur.

Metinde ifade edildiği gibi şuf'a, satılan bir malda eski ortak için yeni ortak üzerine sabit olan bir haktır. İslam dini, zararı önlemek ve düşman­lıkları kaldırmak için şuf’ ayı meşru kılmıştır. Çünkü satılan bir malda yabancının oraya yerleşmesi sonucu, meydana gelecek zararı defetmek için satılan şeyi, şuf'a sahibi olan eski ortağın temlik etme hakkı vardır.

Ortaklık malının satımında ortağın, satıştan önce ortağının iznini al­ması gerekir. İzin almadan satarsa ortağı yeni ortağa kıyasla ona daha faz­la hak sahibidir. Şayet ortağı satışa izin verirse o zaman satıştan sonra onun için bir talep söz konusu olamaz.

Peygamber (s.a.v.) bir hadisi şerifilerinde şöyle buyurur:

'Kimin bir hurmalık veya evde ortağı varsa, ortağının izni olmadıkça onu satamaz, ortağı isterse onu alır.' [1]

Yukarıdaki hadisi şeriften de anlaşılıyor ki Peygamber (s.a.v.), taksi­matı yapılmamış malda şufa hakkına hükmetmiştir. Şayet ortakların pay­ları arasında sınırlar çizilir veya değişik şekilde benzer işaretler yapılırsa Şuf'a hakkı sakıt olur. [2]
 
Şuf'anın Şartları

Şuf’a konusu olan malın taşınmaz ve bölünmeye imkanı olan mal olması gerekir. Şu halde bina ve arazi gibi taşınmayan mallarda şuf'a hakkı cari olmaz.

Bölünmeye imkanı olan mallarda ise şuf'a vardır.

Şuf’ anın genel olarak şartlan şunlardır:

a) Kendisinde şuf'a bulunan şeyin arazi, mesken gibi akar diyebilece­ğimiz gayr-i menkullere bitişik olan ağaçlar, binalar gibi satışa dahil edi­len şeyler.

b) Şuf’a sahibinin, şuf'a hakkı bulunan şeye ortak olması gerekir. Bu nedenle komşulukta şuf'a hakkı oluşmaz.

c) Şuf’a hakkı bulunan şeyin satılma yoluyla mülkünde çıkmış olması şarttır. Bunun için karşılıksız hibe, miras kalma veya vasiyetle elde etme gibi durumlarda şuf'a hakkı yoktur.

d) Şuf’a sahibinin hakkını hemen istemesi gerekir. Yani şuf'a sahibi malın satıldığını öğrendiği zaman şuf'a hakkını talep etmesi gerekir. Özürsüz olarak talebi gecikirse şuf'a hakkı düşer. [3][1] Buhari, 2l38 : Müslim, 1608.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 344-345.

[3] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 345.


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler