Kategoriler :
Alt Kategori :
Sokağa Doğru Saçak Açmak
Tarih : 29.09.2011 14:25:04
Okunma : 1240
Umumi bir yolda gelip geçenlere zarar vermeyecek şekilde birisi evi­nin duvarından caddeye doğru saçak yaparsa caizdir.

Komşularından izin almadan aradaki sokaktan yararlanmak caiz değil­dir. Ancak komşulardan izin alırsa olur.

Müşterek sokaklarda evin ön kısmında kapı açarsa caizdir. Ama ortak­ların (komşuların) izni olmadan evin kapısını sokağın arka tarafında açması caiz değildir. Ancak ortakların izni olursa o zaman olur..

Sulhun meşruluğu:

Sulh, tartışma konusunu anlaşmaya çevirdiği ve iki şahıs arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmektir.

Sulh; Kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile meşru kılınmıştır.

Kitap'tan delil. Allah'u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

'Eğer müminilerden iki topluluk, birbirileriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz, eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranla Allah'ın buyru­ğuna dönmelerine kadar savaşınız. Eğer dönerlerse aralarını adaletle bulunuz. Adil davranınız. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.' (Hucurat: 49/9)

Sünnet'ten delil, Allah Resulü (s.av.)'in şu hadis-i şerifidir:

'Sulh, helali haram, haramı helal kılmadıkça iki müslüman arasında caizdir.' [1]

İcma-ı ümmetle de, müslümanlar, hasımlar arasında sulhun meşru ol­duğunu kabul ederek barışı uygulamışlardır.

Sulhun rükünleri:

Sulhun rükünleri icap ve kabulden ibarettir.

Mesela iddiacı:

'Sana olan 1.000.000 (Bir milyon) lira borcuma karşılık 500.000 (Beşyüz bin) lira üzerine sulh yaptım' der Diğeri de (davalı) 'Kabul et­tim.' veya benzeri lafızlarla kabul eder.

Sulh tamamlandığı zaman her iki taraf için bağlayıcı bir akittir. Ne da­vacı ne de davalı daha sonra karşı taraf razı olmadan akidi feshetme yet­kisi yoktur.

Akıl, baliğ ve mutlak tasarruf yetkisine sahip olan kişi sulh edip, malı­nın bir kısmından vazgeçebilir.

Başkasına ait bir duvara delik açmak, oraya kazık veya çivi çakmak caiz değildir.

İki bina arasında bir duvarın veya herhangi bir yerin kime ait olduğuna dair bilgi olmazsa veya şahitle de ispat yapılamazsa orası her iki bina sa­hibi için müşterek sayılır.

Başkasının arazisinden veya tarlasının içinden su geçirmek ya da kom­şusunun avlusuna kar atmak için para mukabilinde bir anlaşma veya bir sulh yapılırsa caizdir.

Duvardan caddeye doğru saçak açmak caizdir. Bunun delili Hz. Pey­gamberin amcası Abbas'ın mescid yolu üzerindeki evinin oluklarının yükseltilmiş olmasıdır. [2]

Ancak yapılan saçaklardan insanların zarar görmemesi gerekir. Çünkü Resulallah (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar:

'İslamda ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır' [3] buyur­muştur. [4]

 

[1] Ebu Davud, 3594, Tirmizi, 1352.

[2] Neyl’ül Evtar, Şevkani 5/1278.

[3] İbni Mace, 2340, 2341: El Muvatta' İmam Malik, 2/745.

[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 325-326.


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler