Kategoriler :
Alt Kategori :
Rehn (İpotek)
Tarih : 29.09.2011 14:16:15
Okunma : 1075
Satımı caiz olan her şeyin zimmetle kesinleşen alacağa karşılık rehin olarak verilmesi sahihtir.

Rehin alan rehineyi kabzetmemişse rehin veren rehineyi geri alabilir. Rehin konusu malın telefinden mürtehin (rehin alan) sorumlu olmaz. An­cak âdavet (ihmalkârlık ve düşmanlık) yapmışsa sorumlu olur.

Hak sahibi alacaklı, alacağının bir kısmını kabzederse ona karşılık re­hinden bir kısmı çıkarılmaz. Ancak alacağının hepsini kabzederse o za­man rehn alınan mal geri verilir.

Rehn, bir hak veya bir borç karşılığında bir şeyi hapsetmektir. Yani ve­rilmesi gereken bir alacağın verilmemesi durumunda o rehin alınan şey­den tazminini ifade eden bir akiddir.

Rehnin delili kitap ve sünnettir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

'Eğer seferde olup, yazıcı (katip) bulamadınızsa, o takdirde, borçlu­dan alınmış rehinler kâfidir'  (Bakara: 2/283)

Sünnetten şu hadis-i şerifi delil olarak gösterebiliriz: 'Resulullah (s.a.v.) aile ferileri için 30 sa' arpa karşılığında zırhını, Ebu Şehm ile adlandırılan bir yahudiye ipotek etti.' [1]
 
Rehnin Rükünleri

Rehnin rükünleri dört tanedir;

1- Siga:

Şunu, şu borcun karşılığında ipotek ettim şeklinde ifade edilen sözler­dir.

2- Akid:

Rehin ve mürtehin, yani ipotek eden ile alan kimselerdir.

3- Merhûn:

Rehin edilmiş olan şeydir.

4- Merhûn-u bih.

Karşılığında ipotek yapılmış olan haktır.

'Merhûn' (Rehn edilen şey) her ne kadar mürtehinin elinde olsa da, kâr ve kazancı esas mal sahibine yani 'Rahin'e aittir.

Merhûnun, (rehn edilen şeyin) gözle görülebilir, elle tutulabilir cinsten olması şarttır.

Borç, âyn olmadığından, yani gözle görülebilir madde cinsinden olma­dığından onu rehnetmek caiz değildir. Ortak malı satmak caiz olduğu gi­bi, ortağından müsaade almadan onu rehnetmek de caizdir.

Rahin borcunu kapatmadığı takdirde vâde dolmuşsa, mürtehinin izniy­le hakim, rahine:

'Ya borcunu vereceksin veya merhunu satıp borcu ödeyeceksin' diye zor kullanır. [2][1] Buhari, 1962, Müslim, 1603.   Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 318-319.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 319.


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler