Makaleler > Dr. Mehmet SÜRMELİ
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
Da’vet Bir İbâdettir; İbâdete Karşılık Ücret İstenmez
Cihad; namaz, zekât, oruç ve hacca gitmek gibi farz bir ibâdettir. Diğer ibâdetlerin bile yapılması onun varlığına bağlı olması hasebiyle belki de hepsinden daha önemlidir. Çalışmamızın başında açıkladığımız üzere Hz. Peygamber’in elçilik göreviyle eşzamanlı başlayan cihad, Hz. Âdem’den beri bütün peygamberlerin ümmetlerine tebliğ ettiği en temel ibâdettir. Cihadı olmayan hiçbir peygamber olmadığı gibi; peygamberler arasındaki derece farkını belirleyen de cihadlarının büyüklüğüdür. Sahabe de insana şeref kazandıran ibâdetin cihad olduğuna inanmıştır. Süheyl b. Amr ve arkadaşları Halîfe Hz. Ömer’e (ra) gelip halîfenin yanında niçin değerlerinin olmadığını, hattâ Mekke’de zayıf bulup horladıkları Müslümanlar kadar bile neden ilgi göremediklerinin sebebini sormuşlardır. Hz. Ömer (ra), o zayıf gördükleri kimselere değer kazandıran şeyin cihad olduğunu söylemiş ve aynı konuma gelmeleri için cihad yapmaları gerektiğini belirtip onlara cepheyi göstermiştir. 1 Onlar da bu şerefi kazanmak için ...
» Devamı için tıklayınız ...
SAHABE GİBİ KURAN-I KERİM’İ VE İSLAMI YAŞAYABİLMENİN SIRRI!
Kur’an-ı Kerim’deki “Ey İnsanlar!” ve “Ey iman edenler” şeklindeki ifade biçimlerinden, onun bir hitap kitlesinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür hitap tarzları, Allah’ın insanlarla kurmuş olduğu iletişimle alâkalıdır. İnsanlardan mutlak doğruyu bulmalarını isteyen Allah Teala, insanların doğru üzerinde sebat etmeleri ve sebatlarını bir daha doğrudan ayrılmayacak bir bilinç düzeyine taşımaları için, ibadetlerle ilgili hükümlerini indirmiştir. Tüm emir ve yasakların amacı, insanı Allah’a giden yolda dosdoğru olarak tutabilmek ve ilerlemesini sağlayabilmek içindir. Bu amacı kavrayan Abdullah b. Mes’ud, Kur’an’daki hitap tarzları ile ilgili şöyle demektedir: “ Güç yetirebilirsen kendini Kur’an’a muhatap kabul et. Allah Teala’nın ‘Ey iman edenler’ dediğini duyduğun vakit kulağını dört aç. Zira bu durumda ya emredilen bir hayır veya yasaklanılan bir şer söz konusudur.”1 Sahâbenin önde gelenlerinden Abdullah b. Mes’ud’un sözünden de anlaşıldığı üzere, Hz. Peygamberin sahâbîleri kendilerini Ku...
» Devamı için tıklayınız ...
İmanda İhlas Esastır
Kur’an-ı Kerim, medeni surelerde münafıklıktan sakınmanın önemi ve nifak ehlinin vasıfları üzerinde çok durmuştur. Özellikle; Bakara, Âl-i İmran (Uhud savaşı sahnelerinde), Nisa, Enfal, Tevbe ve Münafikun surelerinde onlardan sıkça bahsetmiştir. Tevbe suresinde münafıkların sıfatları ve rezaletleri ayrıntılı olarak ortaya konduğu için bu sureye “münafıkların çirkinliklerini açığa çıkaran” anlamında sure-i fadâha da denilmiştir. 1 Münafikun suresi ise müstakil olarak münafıklardan bahseder ve ilginç tahliller yaparak mü’minleri bu inkarcı gruba karşı uyanık tutar. Hatta Resullullah (s.a.v), Münafikun suresi nazil olduktan sonra Cuma namazlarında bu sureyi okumuş ve sahabilerini nifak ehline karşı teyakkuz halinde tutmuştur. Arapçada, münafık kelimesinin türediği nefekun قفن kelimesi, alt geçit ve tünel anlamlarında kullanılır. Nasıl tünelin bir tarafından girilip diğer tarafından çıkılırsa; istiare yollu münafıklar için de kullanılan bu kavramla, nifak ehlinin dine bir taraftan girdikle...
» Devamı için tıklayınız ...
Kur'ân-ı Kerim 'i Doğru Anlamak
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v) Arapça olarak nazil olmuştur.1 Yüce Allah, kelamını vahyin ilk muhataplarının dili ile indirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) gelen vahiyleri ezberlemiş2, ezberletmiştir. Ezberlemeyi şu hadis-i şerifinde olduğu gibi teşvik etmiştir: “Kur’ân-ı Kerim’i çokça okuyunuz. Asılı olan (fakat istenildiği gibi okunup amel edilmeyen) Mushaflar sizi aldatmasın. Allah-u Teala, Kur’ân-ı Kerim’i ezberleyen bir kalbe azap etmez.”3 Ezberleme ve ezberletme ameliyle Kur’ân’ı koruma altına almak isteyen Resulullah (s.a.v); gelen vahiyleri vahiy katipleri aracılığıyla kayda da almıştır. Kayda almış olduğu Kur’ân metinlerinin bir nüshasını kendi arşivinde muhafaza etmiştir. Kullanmış olduğu yazı malzemeleri; kürek kemikleri, ince taşlar, işlenmemiş deriler ve hurma dallarıdır.4 Hz. Muhammed’in (s.a.v) gelen vahiyleri okuma, ezberleme, ezberletme ve yazma faaliyetinin sonucunda ortaya bir metin çıkmıştır. Resullah’ın (s.a.v) tüm faaliyetleri Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemek, an...
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :