Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > Vâlîde-i Rasûlullah' ın Rüyâsı
Kategoriler :
Yazarlar :
Vâlîde-i Rasûlullah' ın Rüyâsı
Tarih : 02.09.2013 12:36:18
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1059
Vâcib teâlâ hazretleri ibrahim'in (as) menâkıb-ı celilesini beyândan sonra İbrahim'in (as) ahlâk-ı hamîdelerinden yüz çevirenlerin hallerinin taaccübe şâyan olduğunu beyân etmek üzere:

'İbrâhim'in milletinden kim yüz çevirir? Kimse yüz çevirmez, ancak nefsine ihânet eden ve nefsini zulmet içinde terk eden yüz çevirir! Zât-ı ulûhiyetime kasem ederim ki Biz -azîmu'ş-şân-muhakkak dünyâda İbrâhim'i ihtiyar ile nâs arasında nübüvvete intihâb ettik ve o âhirette de elbette sâlihler zümresindendir.'(1)

'Şu halde İbrâhim'im (as) milletine itibâ etmek lazımdır.'®

Gerek Yehüd ve Nasâra ve gerekse Arap, cümlesi İbrâhim'e (as) intisapla iftihar ve menâkıbını zikir ve ef'aline iktidâ etmekle teşerrüf ederken, Resûlullah'a (sav) imândan yüz çevirmeleri şâyan-ı taaccüptür. İbrâhim (as) kendi zürrîyetinden Resul ba's olunmasına duâ buyurmuş ve bu duâsı eseri olarak âhir zaman Nebîsi (sav) Efendimiz ba's olunmuş iken Resûlullah'a ittibâ etmediler.

Hazin Tefsîri'nde beyân olunduğuna nazaran âyet-i celile'nin sebeb-i nüzulü Abdullah ibn-i Selâm'ın (ra) biraderzâdelerinden Muhâcir'in imândan imtinâ etmesidir. Abdullah ibn-i Selâm biraderzâdeleri Seleme ve Muhâcir'i din-i islâma davetle:

-    Ey biraderzâdelerim! Siz bilirsiniz ki Allah Teâlâ Tevrat'ta 'İsmail'in (as) neslinden Ah-med isminde bir Nebi ba's edeceğim, O'na imân eden ihtidâ eder ve necât bulur ve îmân etmeyen delâlette kalır ve mel'un olur.' buyuruyor, deyince, Seleme'nin îmân edip, Muhâcir'in imtinâı üzerine bu âyet-i celilenin nazil olduğu mervîdir.

'O zamanda biz İbrâhim'i ihtiyar ettik ki o zamanda Rabbi İbrâhim'e hitaben:

-    Sen İslâm üzere sebat, itaat ve inkıyâdında devam et, dedi. Rabbinin emrine imtisâlen İbrâhim (as) da:

-    Âlemlerin Rabbi'ne inkıyâd ve itaatte devam edeceğim, dedi.'*3)

Hz. ibrahim aleyhisselâm kitabından alınmıştır.

Dipnotlar:

1 - Bakara, 130.2- Kur'ân-ı Kerîm'de 'millet' kelimesi umûmiyetle 'din' mânâsınadır. (Bak. Yûsuf, 37-38.) 3- Bakara, 131.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :