Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > İbrahim ve İsmail –aleyhisselâm-’ın Duâları
Kategoriler :
Yazarlar :
İbrahim ve İsmail –aleyhisselâm-’ın Duâları
Tarih : 15.08.2013 14:40:13
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1249
 İbrahim ve İsmail (as) amellerinin kabulünü istirhamdan sonra duâ ile:

“Ey envâ-yı nimetleriyle bizi terbiye eden Rabbimiz! Bizim her ikimizi sana mûtî ve münkâd kıl, cemî umûrumuzu sana tefviz edelim ve edâyı ubûdiyette ihlâs üzere bulunalım. Bizim zürriyetimizden de sana mûtî bir cemaat halk et ki onlar sana inkıyâd-ı tâm üzere ibâdet etsinler. Ve bize ef’al-i haccımızı göster ki, rızâ-yı ilâhiyene muvâfık ibâdet edelim. Bizim tevbemizi kabul ve sehven sudur eden zellemizi affet. Zira sen, kullarının tevbesini kabul ile merhamet buyurucusun.”


1 demekle hem kendilerinin hem de zürriyetlerinin mûtî olmasını istirham ettiler. Zürriyetinden bazılarının âsî ve zâlim olacaklarına işaret eden “mim” harfi vârit olmuştur. Menâsik-i hacc ve sâir umûr-i dinde mûtî olmalarını ve tevbelerinin kabulünü Allah Teâlâ Hazretlerinden istirham etmeleri, zürriyetlerini tâlim ve tevbeye irşad içindir. Ayet-i celîle, kulun fiilini hak edici Allah Teâlâ olduğuna delâlet eder. Zîra tevbe kulun fiilidir. Eğer Mûtezile’nin dediği gibi kul fiilinin neticesini kendisi halk edecek olsa idi, İbrahim (as) tevbenin kabulünü Cenâb-ı Hak’tan talep etmezdi. Hâlbuki Allah Teâlâ’dan talep etti ki bu Allah Teâlâ’nın halk etmesine delâlet eder.

“Ey bizim Rabbimiz! Kendilerinden onlar üzerine âyetlerini tilâvet eder, Kitabını ve tevhîd-i Zâtî’ye sülûktan ibâret olan hikmetini tâlim eder; onları isyanlardan, putlara ibâdetten ve sâir noksanlıklardan tezkiye eder bir Rasûl göndermeni senden istirham ederiz. Zîra sen cümleye gâlip ve kâhir ve ef’âlinde hakîmsin (hikmet sâhibisin), işlerin hiçbir zamanda hikmetten hâlî olmaz.”

2 Beyzâvî, Hâzin ve Fahr-i Râzî’nin beyânlarına nazaran bu Ayet-i Celîle’de “Rasûl” den murâd; âhir zaman peygamberi, bizim nebîmiz Hazret-i Muhammed –sallallâhu aleyhi ve sellem’dir. Zîra İsmail (as) ile beraber İbrahim’in (as) zürriyetinden Rasûlullah (sav)’ den başka Resûl ba’s olunmamıştır. Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Ben pederim İbrahim (as)’ın duâsı, Isa’nın müjdesi ve validemin rüyâsıyım.” hadîs-i şerîfi de bu mânâyı teyîd etmektedir. Hz. İbrahim aleyhisselâm kitabından alınmıştır.

Kaynaklar:

1- Bakara Sûresi, 128.

2- Bakara Sûresi, 129.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :