Kategoriler :
Yazarlar :
Emin Belde
Tarih : 08.06.2013 14:37:11
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1080
 Zikret Yâ Muıhammed (sav) şu zaman ki, İbrâhim (as) şöyle demişti:

- “Ey benim Rabbim! Şu beyt-i şerîfi ve etrafını âfât-ı dünyeviyeden ve sâir korkulacak şeylerden emin ve sâlim bir belde kıl, o belde ahalisinden Cenâb-ı Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimseleri envâ-yı meyveler ve rızıklarla merzuk et ki îmân ve iz’anlarının mükâfatlarını görsünler.” İbrâhim (as) evvela Mekke ehline icmâlen mutlak duâ, sâniyen ehl-i îmân olanlara tahsis ile duâsını tafsil edince Vâcip Teâlâ hazretleri:

- Ehl-i beldeden kâfir olan kimseleri Ben azıcık bir zaman dünyevî rızık ile merzuk ederim, buyurdu. Çünkü küfürleri dünyâca rızıklarına mânî değildir. Dünyâda merzuk kıldıktan sonra o türlü kâfirleri cehennem azâbına muztar kılarım. Onların varacağı yerki cehennemdir- ne kötü ve çirkindir.(1) Fahr-i Râzî’nin beyânı veçhile İbrâhim’in (as) arzusu belde ahalisine umûmî bir duâdır. Mekke, ekinsiz, otsuz ve ağaçsız bir vâdi olduğundan rahmet-i ilâhî ve lütf-i sultânîden merzuk olmalarını istirham etmiş, fakat imâmet ancak mü’minlere ve muttakîlere mahsus olduğuna kıyas ile duâsını mü’minlere hasretmiş ise de Vâcip Teâlâ hazretleri rızık ihsanının dünyâda mü’minlere ve kâfirlere şâmil olduğunu beyân ile kâfirleri de dünyâda az bir müddet merzuk kılacağını tasrih buyurmuştur.

“Zikret Yâ Muhammed (sav) o zaman ki o zamanda İbrâhim (as) oğlu İsmâil (as) ile beraber Beyt-i şerîfin temellerini ve esaslarını yerden kaldırdı. Ve ikisi beraber Beyt’in binâsına sa’y ile emeklerinin ve ibâdetlerinin ind-i ilâhîde makbul olmasını istirham ettiler ve dediler ki:

- Ey envâ-yı nîmetleri ile bizi terbiye eden Rabbimiz! Bizim amellerimizi bizden kabul et. Zîra Sen bizim tazarrû ve niyazımızı işitici, ihlâs üzere amellerimizi bilicisin.”(2) Fahr-i Râzî’nin beyânı veçhile Beyt-i şerîfin İbrâhim’den (as) evvel mevcut olduğuna bu âyet-i celîle delâlet eder. Zîra İbrâhim’in (as) temelleri yükseltmesi, temellerin eskiden mevcut olduğunu göstermektedir. Tarih kitaplarında beyân olduğu veçhile eyt’î, ibtidâ Adem (as) binâ etmiştir. Adem’in (as) Hind’den ve yaya olarak kırk defâ hacc eylediği İbn-i Abbâs’dan (ra) rivâyet edilmektedir. Adem’in (as) binâ eylediği Beyt, Nuh (as) zamanında tufanda yıkılıp kaybolduğundan, Cenâb-ı Hak (cc) hazretleri İbrâhim’e (as) tekrar binâsını emretti ve mevkiini de Cibrîl-i Emin gösterdi. Hz. İbrahim aleyhisselâm kitabından alınmıştır.

Kaynaklar: 1-Bakara Sûresi, 126. 2-Bakara Sûresi, 127.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :