Kategoriler :
Yazarlar :
Kur'ân-ı Hakîm
Tarih : 14.12.2012 08:41:00
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1066
 Cenab-ı Hak Yunus Suresi’nin 37-40 Ayet-i kerimelerinde, “Bu kitab-ı hakîm, Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kitabıdır. O insanların uydurması da değildir. O, ancak kendinden evvelki kitapları tasdik ve o kitabı – yani Allah’ın levh-ı mahfuzda yazdığını- tafsil eder. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Âlemlerin Rabbindendir o!

Yoksa onu peygamber kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? De ki: “Öyle ise eğer iddianızda sâdık kimseler iseniz siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin. Bu hususda Allah’dan başka gücünüzün yettiği, güvendiğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın!”

Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalan saydılar. Kendilerine te’vil hakkında bir idrâk de gelmedi. Onlardan evvelki ümmetler de peygamberlerini böyle tekzib ettiler. Bak işte o zâlimlerin âkıbeti nice olmuşdur!

İçlerinden ona inanan kimseler vardır. Ona inanmayanlar da vardır. Rabb’in, fesadcıları çok iyi bilendir.”

Fahr-i Râzî ve Nisâburi’nin beyânları vechile Kur’ân’ın müştemil olduğu ahkâmı tetkik etmeksizin reddedenleri Cenâb-ı Hak zemmetmiştir. Zirâ bir kimsenin, duymuş olduğu bir haberi tetkik etmeksizin tasdik ve tekzibe sür’at etmesi doğru değildir. Binâenaleyh, insan, işitmiş olduğu bir kelâmın mânâsını tamamıyla tahkik etmeksizin ve mânâsını da düşünmeksizin redde veya kabûle müsaraatı câiz olamaz. Eğer bilmiyorsa bilen bir kimseden öğrenmesi vâcibdir. Hususen Kur’ân gibi mühim bir mes’elede etrafıyla düşünmeksizin redde kalkışmak felaketi mücibdir. İşte Kureyş kâfirleri Kur’ân’ın mu’ciz olduğunu bilmişler ise de eski inadlarından dönmemiş ve inad üzere inkârlarında devam etmişlerdi, aceleten inkârlarının neticesi olarak da helak oldular gittiler.

Bu âyette Kur’ân’ın mânâsını bilmeyenleri zemm de vardır. Zirâ Kureyş ahkâm-ı ilâhîyyenin esrârını bilmeyip onları hissiyatlarına uyduğu şekilde gördükleri için Kur’ân’ı inzâlden maksadı ve hikmetini düşünmediklerinden tekzibleri sebebiyle helak olmuşlardır ki, iman etmeyenlerin helak olacaklarını beyânla Resûlullah (sav)’ı tesliye ve kâfirleri tehdid etmiştir. Çünkü ümem-i salifenin, Resûllerini ve kitaplarını tekzipleri sebebiyle helak olduklarını beyân etmek bu ümmetin dahi tekzib edenlerinin helak olacaklarını beyân etmektir. Kureyş’in kâfirleri hakkında da sünnet-i ilâhîyye aynen tahakkuk etmiştir.    
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :