Kategoriler :
Yazarlar :
Hicrette Hz. Ebû Bekir (RA)
Tarih : 27.08.2015 10:45:32
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 793
 Ebû Bekir dahi:
- “Babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah ben de maiyyet ve sohbetleri­nizde bulunacak mıyım?” dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri de:
  • “Evet, sen de beraberimdesin” buyurdu. Sonra Ebû Bekir:
-“Yâ Rasûlullah! Babam Sana kurban ve fedâ olsun bu iki râhilenin hecin devemin birini alınız.” dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sel lem- Efendimiz hazretleri de:
  • “Evet, alacağım amma ancak kıymet-i hakıkiyesiyle satın alacağım.” buyurdu.
Hz. Âişe devamla:
Biz çarçabuk dağarcık içinde her ikisinin levâzım-ı seferiyyelerini, zahirelerini ihzâr eyledik. Kız kardeşim Esma dahi nıtak tesmiye olunan kendi kuşağını ikiye şakkedip dağarcığın ağzını bağladı. Bu yüzden hemşirem Esmâ’ya “zâtünnıtakayn” tesmiye edildi. Yâni belinin ku­şağını ikiye şakkedip birisiyle zahire dağarcığının ağzını ve diğer parçasıyla da su kırbasının ağzı­nı bağladığından Esmâ -radıyallahu anha-’ya iki kuşak sâhibesi manâsına olan “zatünmtakayn” adı verildi.
Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleriyle Hz. Ebû Bekir, Cebel-i
Sevr’deki gâr’a girip üç gece ihtifâ ettiler. Per­şembe günü girip pazartesi günü çıktılar.

Ebû Bekir’in oğlu Abdullah da gâr’da geceleri bekler, gayet çevik bir delikanlı olduğundan seher vaktinde sür’atle Mekke’ye gelerek Kureyş ile Mekke’de bulunur ve Kureyş tarafından Rasûlullah (sav) Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir hak­larında ne mekir ve ne hileye karar verildi ise ak­şam karanlığında gâr’a gelip haber verirdi.

Âmir bin Füheyre nâm kölemiz, çobanımız da Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz hazretleriyle Hz. Ebû Bekir -radıyallahu anh- için gâr civârında koyunları güderdi. Yatsı vaktinden bir saat sonra taze süt ve ateşte kız­dırılmış taş, süt kabı içine atılıp bir dereceye ka­dar ısınmış süt içerlerdi. Hattâ gecenin âhirinde Âmir bin Füheyre koyunlarıyla mağaraya gelip Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendi­miz hazretleriyle Hz. Ebû Bekir işitsin ve kendi­sinin Âmir oldu-ğunu anlasınlar diye koyunla- rına sayha ederdi. Üç gece bu hal devam etti. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendi­miz hazretleriyle Ebû Bekir daha önce Mekke’de iken üç gece sonra develeriyle Sevr Gâr’ına gel­mek ve Medine’ye kadar yolda rehberlik etmek üzere daha henüz küffârı Kureyş dininde olan Abdullah bin Ureykıt emniyet ve itimat edilir bir kimse olduğundan ondan söz alarak muâhede buyurmuşlardı.
 
“Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :