Kategoriler :
Yazarlar :
BESMELE KUR’ÂN’IN ANAHTARIDIR!
Tarih : 07.07.2011 23:09:17
Kategori : Bezm-i Has
Yazar : Ali Ramazan Dinç Efendi Hazretleri (K.s)
Okunma : 2070
Besmele, Kur’ân-ı Kerim’de 114 yerde geçer. Besmele bütün sûrelerin başındadır. Yalnız Tevbe Sûresi’nin başında besmele yoktur. Fakat Neml Sûresi 30. ayet-i kerimede:

“ innehû min Süleymâne ve innehû bismillahirrahmanirrahim”

“Mektup Süleyman’dan ve O Rahman ve Rahim Allah’ın ismiyle (başlamaktadır.) diye besmele geçer.

Eş-Şeyh Ebul-Kasım el-Semerkandî el-Hakîm (k.s) :
Bismillahirrahmanirrahim, bir işe başlamaya, sevgi ve muhabbete işarettir. Allahımıza sevgiyle Habibine muhabbetle ve O’nun yolunda olanlara saygıyla başlamak demektir.

İmam Fahreddin er-Râzî rahmetullahi aleyh :
Besmele, itikad ve ameliyât yani inanmak ve inandıklarımızı yaşamaktır. İtikad, yani inanç deyince, amentüdeki 6 esas anlaşılmalıdır. Bu yaşamak nedir; mesela Allahımıza amentü billah; biz Allaha iman ettik derken, O’nun bütün emirlerine de, nehiylerine de iman ettik; haramlardan kaçınmaya, helalleri yerine getirmeye, velhasıl Kur’ân’ı Kerimdeki 6666 ayet-i ilahiyeyi kuvveden fiile geçirmeye iman ettik, demektir. Mesela namaz taatine iman etmek, namazı kılmaktır. Mesela Habibullaha biz iman ettik Peygamberliğine, O’nun sünneti seniyyesini yerine getirmeye, onu hafife almamaya iman etmekdemektir.

Gerek itikadımız, gerekse inandığımız esasları yaşamaya işarettir besmele. Demek ki iman esaslarına inanmayı ve inandığımız esasları yerine getirmeyi icab ettirir besmele.

Abdülkerim el-Ceylî (k.s):
Besmele; “Kün” “Ol” kelimesinden ibarettir. “Kün; Ol!” deyince, bir saniye değil saniyenin binde biri… kün deyince hemen ol demek bizim ifademiz gibi değil… Adem Aleyhisselam’dan kıyamete kadar ne olacak, semada ne olacak, yerde ne olacak, mahlukatın rızkı nasıl verilecek, bir kurdun ağzına bir taam nasıl konulacak, bir kuş kanadını nasıl çırpacak, bir insan adımını nasıl atacak, ne yiyecek, ne içecek, başına ne gelecek hepsi takdir edilmiştir.Bu basit bir iş değil tabii. Bu “kün” emriyle olmuştur bütün mevcudat. Mevcudat bu kün emriyle olduğu gibi “AZîZ” olan Kitab-ı Kerim’in sûreleri de besmele ile olmuştur. Bu çok önemli bir husustur. “Kün” vasıtasıyla bütün mevcudat halkolunmuş; milyarlarca hayvanat, cinler semadaki mahlûkat, ay, güneş, yıldız, ayın doğması, batması, tutulması vesaire ne ise, bir meyvenin olması tatlılaşması; kimsinin acı, kimisinin tatlı olması, farklı rengi, şekli olması, hepsi, bu kün emriyle olmuştur. Bütün sûreler de besmele ile olmuştur; Bismillahirrahmanirrahim kelimeyi tayyibesiyle.

Muhammed el-Murad en-Nakşibendî Hazretleri (k.s) :
Besmele, kudsî bir kelimedir. Yani onun özelliği Rabbimiz tarafından indirilmiş hidayet levhasındandır.Hidayet; Allahımızı bulma, Onun yolunu bulma, O’nun yoluna girmedir. Hidayetin değişik şekilleri var. Küfürden imana gelme, imandan ikincisi İslama gelme, üçüncüsü de islam, Allahımızın emirlerini yerine getirirken O’nu görüyor gibi yaparak ihsana gelme. Ondan sonra nedir; ondan sonra hakikate gelme marifete gelme ilmel-yakîne, aynel-yakîne hakkal-yakîne gelme. Rububiyet hilatidir, gömleğidir besmele. Rububiyet nedir; Rabbimizin her şeyi terbiye etmesi…

Mesela Habibimi Ben terbiye ettim buyuruyor.Bütün insanları terbiye etmiştir. Mesela bizi elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı vererek terbiye etmiştir. El ayak vererek cisim olarak terbiye ediyor. Bir de ruh olarak terbiye ediyor; imanla terbiye ediyor, İslamla terbiye ediyor. Besmele, inayet hazinelerindendir.

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri :
Bismillahirrahmanirrahim,
1. Miftâhu’l-Kur’ân’dır; Kur’ân’ın anahtarıdır.
2. Levh-i Mahfuz’da kalemin ilk yazdığı kelime-i tevhidedir.
3. Adem Aleyhisselâm’a ilk indirilendir.

“EÛZÜ” NEDEN ÖNCE SÖYLENİYOR?
“Eûzü” nün “Besmele”den önce gelmesinin sebebi “Tahliye”dir. Küfürden kurtulmaktır, şirkten kurtulmaktır, münafıklıktan kurtulmaktır, büyük günahtan, küçük günahtan, Allahımızdan gayrı bütün düşüncelerden kurtulmaktır. Besmele ise, “ale’t-tahliyyeti ve lî-râbâ masiyallâh ale’l-ikbali ve’t-teveccühü ileyh” Allahu Zülcelale yönelme her şeyimizle ama; gözümüz de O’na yönelecek, hasetle bakmayacak, onda var bende niye yok! demiyecek, yani ibretle bakacak. Kulak diyelim; O’na dönecek, eşyanın zikrini duyacak, hayırlı kelamlar duyacak, şer sözler duymayacağız. “Kardeşim bana söz getirme” diyeceğiz. Zaten ben kendimi ıslahla meşgulüm, bir türlü ıslah olamadım, diyeceğiz. Besmele Allahu zülcelale dönmektir.

Said-i Nursî Hazretleri rahmetullahi aleyh:
“Remzün ile’l-uluhiyye” Rabbımızın kendisinden başka ilah olmamasının bir sırrıdır. Evvela besmelenin bulunması da tevhidin yolunu açmaya işarettir.

KUR’ÂN-I KERİM’E BESMELE İLE BAŞLAMANIN SEBEBİ:

Ebul-Hasen-i Şazelî (k.s):
Sûreler, bir konak bir ev mesabesindedir. Ev gibidir. Her evin bir kapısı vardır o kapı da Bismillahirrahmanirrahimdir. Konak deyince, ilahi konaklar mesela “mutmainne konağı” anlaşılmalıdır. Kim besmele ile başlarsa, o emniyet içinde olur. Besmele, bir rahmet-i ilahiyye ile huzû’ kapısıdır.

BESMELE’NİN YERİ:

Abdülkadir-i Geylanî (k.s):
Nasıl ki âlemin halkı, yaratılması besmele ile olmuşsa, aynen onun gibi besmele, esma-i ilahiyye, sıfat-ı ilahiyye ef’âl-i ilahiyyenin de gerçekleşmesine vasıtadır.

BESMELE’NİN BAZI FAYDALARI:

Bismillah derken “Allah” lafzı, Allahımızın azametine işarettir. O’ndan korkup isyana gitmemeye işarettir. “Rahman” manevi yardımını gösterir. “Rahîm” sevgisini, muhabbetini ifade eder. Bismillahirrahmanirrahim sözü, zikredenler için bir kazançtır; Güçlüler için şereftir (izzun), Zayıflar için korumadır (hırzun), Muhabbet ehli için nurun âlâ nurdur (nûrun) Aşıklar için neş’edir (sürûrun) Bismillahirrahmanirrahim, Ruhların rahatıdır, Kurtuluştur, Sadırlara nurdur. Düzen, intizamdır. Yemeğin maddi manevi tadı, lezzetidir. (Bilenler bilirler; tencereye konan kabak-biber dolması besmelenin hararetiyle kendiliğinden pişmiştir) Bütün işlerin düzenidir. Yatağa girerken, sohbete başlarken… Allah’a güvenenlerin tacıdır, Sirâcü’l-vâsılîndir; Allahımıza kavuşanların manevi lambasıdır. Harf harf söyleyene, be-sin-mim diyene, elfen elfen ecir vardır. Bismillahirrahmanirrahim, ilahi bir madendir. Maden genel bir addır. Kömür de madendir, elmas da yakut da madendir. Besmele yakut cinsinden maden gibidir. Kıymeti, kalbe, ruha, sırra göre değişir. Bir kutb-ı cihanın okuduğu besmele, zümrüt kıyasındadır. Her bir harfi hataları, günahları kürek kürek kepçe kepçe kaldırır. Diğerlerini buradan kıyas edin. Kim besmeleyi diliyle okuyacak olursa, dünyanın geçici olduğunu anlar. Kim kalben okursa, ahretin geçici olduğunu anlar. Kim sırran okursa, Mevla’ya erişir.

Bismillahirrahmanirrahim, Celal ve Cemal sıfatlarını içine alır. Cemal sıfatları, Rabbimizin müjdeleri, vaatleri, Celal sıfatları ise ilahi gazabıdır. İkisi iç içe yaşanır. Adanalı Hasan Efendi’de Celal, Üstadımızda Cemal sıfatı galipti. Bismillah, Celalde Celal; İkazından ikazdır. Emirlerini bildirmesinde celaldir. Er-Rahman, Cemalde Cemaldir. Ne gibi mesela. Sûreti güzel insanda güzel ahlakın, güzel hallerin meydana gelmesi gibi… Celal sıfatı erişirse, kişi kendinden geçer, İlahi Celal nuruna erişir. Cemal sıfatı erişirse, gerçek hayatı yaşar dünyada. İlahi neş’eyi hayat sayar ancak.

Bismillahirrahmanirrahim, Kudret ve rahmeti de içine alır. Kudret, itaatkârların itaate yönlenmesi, rahmet, günahkârların günahının silinmesidir. Bismillahirrahmanirrahim, ruhları arındırır, kalpteki sıkıntıyı, kederi kaldırır; zehri bal eder. Zaten nurdur.

Halid bin Velid’e (r.a) zehirli şerbet getirilir. Bismillahirrahmanirrahim, deyip içince besmele onun zehrini yiyor. Besmele, dünyaya muhabbet zehrini yok eder. Gıybet, koğuculuk zehrini yok eder…

BESMELE’NİN NİSBETİ:
(Besmele neyi temin eder?)

Cüneyd-i Bağdadî (k.s) :
Besmele, marifet ehlinin gönlünde Cenab-ı Hakk’ın dışında her şeyi siler götürür. Kalpleri Allah için pâk eder. Okuyan adem oluşun sırrına kavuşur.

BESMELE’NİN HEM İSİM VE MÜSEMMA OLMASI:

Cafer-i Sadık Hazretleri:
1. Besmeleyi dil ile söyleme,
2. Besmele’nin sırrı ile sırlanma; hâssül-hâs bunu yaşar.

BESMELE’NİN HAKİKATİ:

Hakîm Tirmizî Hazretleri:
Besmelenin hakikatini sordum: “Dünya ve onun arzuları, şehvetleri, Allah’tan alı koymaları zehirdir. Besmele ise, zehri gideren manevi bir nimettir; panzehirdir. Besmelenin hakikati, insanı Allah’a kavuşturmasıdır.” (dedi.)

BESMELE’NİN EŞYADA ZUHURU:

Abdülmecîd eş-Şernubî Hz. (k.s):
Âlemin meydana gelme sebebi İlahi isimlerdir. Besmele, âlemin zuhuruna sebeptir. Ateşin ateş olarak yanması, güneşin güneş olarak parlaması, yağmurun yere hayat olarak inmesi, yerin çayırı çimeniyle insanlara nimet sunması hep Besmele’yledir. Bu âlemin sırrına girebilmek, bizim istidadımıza göredir.

Muhammed Gazi Arabî Hazretleri (k.s):
Her şeyin meydana gelmesine vasıta bu isimdir. Besmele her şeydir. Zât ismidir. Allah, Rahman, Rahîm- O’ndandır, O’nadır ve O’dur.
Namaz Vakitleri
Şehir :